Запис Детальніше

Точки контролю в раціонах високопродуктивних корів. Досвід американських ферм з надоєм понад 100 фунтів (45 кг) на корову в день

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Точки контролю в раціонах високопродуктивних корів. Досвід американських ферм з надоєм понад 100 фунтів (45 кг) на корову в день
 
Creator Борщенко, В. В.
Рязанцев, О. В.
Прокопчук, Ю. А.
Borschenko, V.
Riazantsev, O.
Prokopchuk, Yu.
Рязанцев, А. В.
 
Subject годівля тварин
умови утримання
раціони
молочна продуктивність корів
кормление животных
условия содержания
рационы
молочная продуктивность коров
feeding animals
conditions of detention
rations
milk productivity of cows
 
Description Джон Кемп (консультант з годівлі та ветеринарної медицини) презентував доповідь на тему: «Точки контролю в раціонах високопродуктивних корів. Досвід американських ферм з надоєм понад 100 фунтів (45 кг) на корову в день».
Аналіз продуктивності корів у США свідчить проте, що починаючи з 1950 року надої корів постійно зростають (з швидкістю 136 кг молока/корову/рік) і, за прогнозами, у 2030 році перевищать 11000 кг молока/корову/рік.
На сьогоднішній день велика кількість фермерів мають стада з надоєм 45 кг молока/корову/день.
Тому вимоги до технології годівлі тварин та їх утримання постійно зростають. Як забезпечуються такі високі стандарти годівлі і утримання високопродуктивних корів у США? Для цього слід окреслити основні точки контролю, які є критичними або ключовими у технологічному процесі виробництва молока: потреби корів, годівля корів (суха речовина та основні корми), раціони (сухостійних, новотільних та високопродуктивних корів), умови утримання, які забезпечують максимальне одержання молока.
Джон Кемп (консультант по кормлению и ветеринарной медицине) представил доклад на тему: «Точки контроля в рационах высокопродуктивных коров. Опыт американских ферм с удоем свыше 100 фунтов (45 кг) на корову в день».
Анализ продуктивности коров в США свидетельствует о том, что начиная с 1950 года удои коров постоянно растут (со скоростью 136 кг молока/корову/год) и, по прогнозам, в 2030 году превысят 11000 кг молока/корову/год.
На сегодняшний день большое количество фермеров имеют стада с удоем 45 кг молока/корову/день.
Поэтому требования к технологии кормления животных и их содержания постоянно растут. Как обеспечиваются такие высокие стандарты кормления и содержания высокопродуктивных коров в США? Для этого следует определить основные точки контроля, которые являются критическими или ключевыми в технологическом процессе производства молока: потребности коров, кормление коров (сухое вещество и основные корма), рационы (сухостойных, новотельных и высокопродуктивных коров), условия содержания, которые обеспечивают максимальное получение молока.
John Kemp (nutrition consultant and of veterinary medicine) presented the report on the topic: «Control points in rations of highly productive cows. The experience of American farms with more than 100 pounds (45 kg) per cow per day».
An analysis of the productivity of cows in the United States suggests that since 1950 the need for cows is constantly increasing (at a rate of 136 kg of milk/cow/year) and is projected to in 2030 it will exceed 11000 kg of milk/cow/year.
To date, a large number of farmers have herds with a tedium of 45 kg of milk/cow/day.
Therefore, the requirements for animal feeding technology and their maintenance are constantly increasing. How The following high standards of feeding and maintenance of highly productive cows are provided USA? To do this, it is necessary to outline the main points of control that are critical or key in the technological process of milk production: needs of cows, feeding cows (dry substance and main feed), rations (of dry, new and highly productive cows), maintenance conditions that ensure maximum yield milk.
 
Date 2019-03-12T09:43:05Z
2019-03-12T09:43:05Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Борщенко В. В. Точки контролю в раціонах високопродуктивних корів. Досвід американських ферм з надоєм понад 100 фунтів (45 кг) на корову в день / В. В. Борщенко, О. В. Рязанцев, Ю. А. Прокопчук // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : наук.-теорет. зб. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – Вип. 8. – С. 93–95.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9569
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет