Запис Детальніше

Аналіз міграції важких металів в організмі свиней

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аналіз міграції важких металів в організмі свиней
 
Creator Басаргін, В. А.
Лавринюк, О. O.
Басаргин, В. А.
Лавринюк, О. А.
Basargin, V.
Lavrinyuk, O.
 
Subject каолін
алуніт
молодняк свиней
свинець
кадмій
миш’як
ртуть
каолин
алунит
свинец
кадмий
мышьяк
kaolin
alunite
young pigs
lead
cadmium
arsenic
mercury
 
Description У статті приведені результати дослідження кумулятивних особливостей важких металів, за умов низького їх надходження з кормами, та способи елімінації їх з тканин свиней. У проведених дослідженнях теоретично обґрунтовано та експериментально доведено доцільність введення до складу раціону свиней сорбентів природного походження (каоліну, алуніту). У свиней дослідних груп віком 2,5 місяці, свинцю використано від отриманого на рівні 0,26–0,35 %, а кадмію, миш’яку і ртуті відповідно на рівні 1,39–1,96; 0,33–0,48 та 0,30–0,40 % у порівнянні з аналогічними показниками тварин контрольної групи: свинцю – 0,45, кадмію – 2,31, мишяку – 0,59 та ртуті – 0,49 %. У результаті проведених досліджень встановлено, що найбільш ефективним сорбентом важких металів у тканинах організму тварин є алуніт.
В статье приведены результаты исследования кумулятивных особенностей тяжелых металлов, в условиях низкого их поступления с кормами, и способы элиминации их из тканей свиней. В проведенных исследованиях теоретически обоснована и экспериментально доказана целесообразность введения в состав рациона свиней сорбентов природного происхождения (каолина, алунита). У свиней исследовательских групп в возрасте 2,5 месяца, свинца использовано от полученного на уровне 0,26–0,35%, а кадмия, мышьяка и ртути соответственно на уровне 1,39–1,96; 0,33–0,48 и 0,30–0,40% по сравнению с аналогичными показателями животных контрольной группы: свинца – 0,45, кадмия – 2,31, мышьяка – 0,59 и ртути – 0,49%. В результате проведенных исследований установлено, что наиболее эффективным сорбентом тяжелых металлов в тканях организма животных является алунит.
The article presents the results of the study of the cumulative features of heavy metals, in the conditions of their low incidence with feeds, and the methods of eliminating them from pig tissues. In the conducted studies, the feasibility of introducing sorbents of natural origin (kaolin, alunite) into the composition of the pigs is theoretically substantiated and experimentally proved. In pigs of study groups at the age of 2.5 months, lead was used from 0.26–0.35% and cadmium, arsenic and mercury, respectively, at 1.39–1.96; 0,33–0,48 and 0,30–0,40% in comparison with similar indicators of animals in the control group: lead – 0.45, cadmium – 2.31, arsenic – 0.59 and mercury – 0.49%. As a result of the conducted studies it was established that the most effective sorbent of heavy metals in the tissues of the animal organism is alunite.
 
Date 2019-03-18T07:26:05Z
2019-03-18T07:26:05Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Басаргін В. А. Аналіз міграції важких металів в організмі свиней / В. А. Басаргін, О. O. Лавринюк // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Тваринництво. – 2018. – Вип. 2 (34). – С. 121–124.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9573
 
Language uk
 
Publisher Сумський національний аграрний університет