Запис Детальніше

Ретроспективний аналіз економічного аспекту підготовки менеджерів освіти в міжнародній історії менеджменту

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/715451/
http://wp.ujd.edu.pl/rocznik/uploads/Rocznik%20Polsko-Ukrai%C5%84ski%20XIX%202017.pdf
 
Title Ретроспективний аналіз економічного аспекту підготовки менеджерів освіти в міжнародній історії менеджменту
A retrospective analysis of the economic aspect of training of educational managers in the history of international management
Retrospektywna analiza ekonomicznego aspektu szkolenia menedżerów edukacyjnych w historii zarządzania międzynarodowego
 
Creator Burlajenko, Tetiana
 
Subject 33 Economics. Economic science
37.09 Organization of instruction
378 Higher education. Universities. Academic study
 
Description У цій статті розглядається проблема керівників економічної підготовки в контексті історії міжнародного менеджменту. Сьогодні система вищої освіти покликана дати знання професійної сфери діяльності, її специфіка, має ступінь в особистій формі. Поточний менеджер і особливо керівники освіти повинні мати сильні та глибокі знання про професіоналів мислення, мають власну професійну і особисту позицію, економічну компетентність, яка є основою сучасної професійної освіти. Напрям управління в педагогічній науці досить молодий, тому на цьому етапі його зозвитку йому необхідно вибрати необхідний набір підходів для його вивчення. Перспективний напрямок вивчення проблеми управління в педагогічній системі є залучення економічних знань як необхідної складової управління процесу.
This article addresses the problem of economic training managers in the context of the history of international management. Today, higher education system is designed to give knowledge about the professional sphere of activity, its specificity, has a degree in personal form. The current manager, and especially education managers should have strong and deep knowledge of professional thinking, have their own professional and personal position, economic competence, which is the basis of modern vocational education. The direction of management in pedagogical science is sufficiently young, so at this stage of its development, he needs to choose the necessary set of approaches for his study. Relying on the current trends in the integration of scientific knowledge, there is a need to use in the process of research, management processes and phenomena of knowledge in such sciences as philosophy, psychology, sociology, etc. The perspective direction of studying the problem of management in the pedagogical system is the attraction of economic knowledge as a necessary component of the management process.
Artykuł jest poświęcony kształtowaniu menedżerów zwłaszcza
menedżerów oświaty z różnych kierunków w przekroju międzynarodowej historii managementu: analizowano pojęcia naukowe menedżerów szkoleń ekonomicznych, rozważono treść, formy i metody szkolenia przyszłych menedżerów w uniwersytetach i szkołach biznesowych w krajach o różnym poziomie gospodarki rynkowej. Kierunek zarządzania nauką pedagogiczną jest wystarczająco młody, więc na tym etapie jego rozwoju musi wybrać niezbędny zbiór podejść do jego studiów. Opierając się na obecnych tendencjach w integracji wiedzy naukowej, konieczne jest wykorzystanie w procesie badań, procesów zarządzania i zjawisk wiedzy w takich dziedzinach, jak filozofia, psychologia, socjologia itp. Perspektywicznym kierunkiem studiowania problemu zarządzania w systemie pedagogicznym jest przyciąganie wiedzy ekonomicznej jako niezbędnego elementu procesu zarządzania, spierając na analizę historyczną
 
Publisher Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 
Date 2017
 
Type Article
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/715451/1/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0e%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2._I._Rocznik-%D0%A1._287-299.pdf
- Burlajenko, Tetiana (orcid.org/0000-0001-5734-4611 <http://orcid.org/0000-0001-5734-4611>) (2017) A retrospective analysis of the economic aspect of training of educational managers in the history of international management Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (19). pp. 287-300. ISSN 2391–8594