Запис Детальніше

Економічна стійкість суднобудівних підприємств: сутність, оцінка, механізм забезпечення = Economic sustainability of shipbuilding enterprises: essence, assessment, mechanism of ensuring

eIR NUOS

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Економічна стійкість суднобудівних підприємств: сутність, оцінка, механізм забезпечення = Economic sustainability of shipbuilding enterprises: essence, assessment, mechanism of ensuring
 
Creator Череп, А. В.
Матушевська, О. А.
Каткова, Н. В.
Cherep, A. V.
Katkova, N. V.
Matushevska, O. A.
 
Subject економічна стійкість
суднобудівні підприємства
оцінка
фактори
показники
механізм забезпечення
economic sustainability
shipbuilding enterprises
assessment
factors
indicators
ensuring mechanism
 
Description Монографія присвячена питанням удосконалення інструментарію оцінювання, аналізу, забезпечення економічної стійкості суднобудівних підприємств.
У дослідженні обґрунтовано теоретичні і методичні положення та прикладні засади побудови механізму забезпечення економічної стійкості промислових підприємств; уточнено визначення категорій «економічна стійкість підприємства» та «механізм забезпечення економічної стійкості підприємства»; удосконалено інструментарій оцінювання, критеріальну базу та алгоритм аналізу економічної стійкості підприємств, розширено методичний підхід до визначення інтегрального показника рівня економічної стійкості, удосконалено організаційно-методичні підходи щодо формування механізму забезпечення економічної стійкості промислових підприємств.Монографія адресована власникам та менеджменту промислових підприємств, науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, усім зацікавленим особам = The monograph is devoted to questions of improving the tools of assessment, analysis, and ensuring economic sustainability of shipbuilding enterprises.
The research substantiates the theoretical and methodological thesis and applied principles of constructing a mechanism for ensuring economic sustainability of industrial enterprises; the definition of the categories "economic sustainability of the enterprise" and "the mechanism of ensuring economic sustainability of the enterprise" are specified; improved evaluation tools, criteria base and algorithm for analyzing economic sustainability of enterprises, extended methodological approach to the definition of integral indicator of economic sustainability, organizational and methodical approaches to the forming of a mechanism for ensuring economic sustainability of industrial enterprises.
The monograph is addressed to owners and management of industrial enterprises, scientists, teachers of higher educational institutions, all interested persons.
Череп, А. В. Економічна стійкість суднобудівних підприємств: сутність, оцінка, механізм забезпечення : монографія / А. В. Череп, О. А. Матушевська, Н. В. Каткова; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК, 2017. – 180 с. + електрон. копія.
 
Date 2019-04-04T07:34:13Z
2019-04-04T07:34:13Z
2019-04-04
 
Type Other
 
Identifier http://hdl.handle.net/123456789/2562
 
Language other
 
Relation УДК;658.29:629.5(049)