Запис Детальніше

Механізми синергетично керованої самоорганізації акторів у соціальних інтернет-сервісах

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Механізми синергетично керованої самоорганізації акторів у соціальних інтернет-сервісах
 
Creator Молодецька, К. В.
Молодецкая, К. В.
Molodetska, K.
 
Subject актор
інформаційна безпека держави
синергетичне управління
соціальні інтернет-сервіси
соціальний контроль
модель Моно
actor
state information security
synergetical management
social networking services
social control
Mono model
информационная безопасность государства
синергетическое управление
социальные интернет-сервисы
социальный контроль
 
Description Наразі соціальні інтернет-сервіси представляють собою одну з найпопулярніших віртуальних платформ для здійснення соціальної комунікації в інформаційному просторі. При цьому соціальні інтернет-сервіси забезпечують базові потреби акторів у спілкуванні, приналежності до віртуальних спільнот, нових знаннях, самореалізації, безпеці тощо. Одночасно соціальні інтернет-сервіси можуть бути використані провідними державами світу для досягнення однобічних переваг в національному інформаційному просторі та впливу на суспільні й політичні процеси в державі, громадську думку, загострення соціальних, міжнаціональних та міжрелігійних конфліктів тощо. Тому забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах є однією з найбільш гострих проблем в Україні та всьому світі. Встановлено, що найбільш перспективним напрямком протидії загрозам інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах та управління динамікою взаємодії акторів є використання концепції синергетичного управління. Однак, наразі відсутні практичні рекомендації щодо реалізації синергетичного управління з використанням соціального контролю для самоорганізації у соціальних інтернет-сервісах.
У статті систематизовано базові компоненти соціального контролю в соціальних інтернет-сервісах. Встановлено, що вони поділяються на соціальні норми і соціальні санкції. Розкрито структуру кожної з компонент соціального контролю у соціальних інтернет-сервісах та особливості їх реалізації. Проведено синтез моделі синергетичного управління взаємодією акторів у соціальних інтернет-сервісів, яка забезпечить утворення стійкої віртуальної спільноти. Така віртуальна спільнота здатна до протидії загрозам інформаційній безпеці держави в інформаційному просторі сервісів завдяки реалізації соціального контролю над учасниками віртуальної спільноти й поширенню стратегічного наративу для протидії контенту деструктивного змісту. Виконано експериментальне дослідження запропонованої моделі синергетичного управління для прихованого штучно-керованого переходу віртуальної спільноти акторів у соціальних інтернет-сервісах до заданого стану інформаційної безпеки держави. Доведено, що ефективність такого управління порівняно з некерованими процесами утворення стійких віртуальних спільнот, підвищується у 3,3 рази і дозволяє залучити більшу кількість акторів соціальних інтернет-сервісів.
Сейчас социальные интернет-сервисы представляют собой одну из самых популярных виртуальных платформ для осуществления социальной коммуникации в информационном пространстве. При этом социальные интернет-сервисы обеспечивают базовые потребности актеров в общении, принадлежности к виртуальным сообществам, новым знаниям, самореализации, безопасности и тому подобное. Одновременно социальные интернет-сервисы могут быть использованы ведущими государствами мира для достижения односторонних преимуществ в национальном информационном пространстве и влиянии на общественные и политические процессы в государстве, общественное мнение, обострение социальных, межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Поэтому обеспечение информационной безопасности государства в социальных интернет-сервисах является одной из наиболее острых проблем как в Украине, так и во всем мире. Установлено, что наиболее перспективным направлением противодействия угрозам информационной безопасности государства в социальных интернет-сервисах и управления динамикой взаимодействия акторов является использование концепции синергетического управления. Однако, пока отсутствуют практические рекомендации по реализации синергетического управления с использованием общественного контроля для самоорганизации в социальных интернет-сервисах.
В статье систематизированы базовые компоненты социального контроля в социальных интернет-сервисах. Установлено, что они делятся на социальные нормы и социальные санкции. Раскрыта структура каждой из компонент социального контроля в социальных интернет-сервисах и особенности их реализации. Проведен синтез модели синергетического управления взаимодействием акторов в социальных интернет-сервисах, которая обеспечит образование устойчивого виртуального сообщества. Такое виртуальное сообщество способно к противодействию угрозам информационной безопасности государства в информационном пространстве сервисов благодаря реализации социального контроля над участниками виртуального сообщества и распространению стратегического нарратива для противодействия контенту деструктивного содержания. Выполнено экспериментальное исследование предложенной модели синергетического управления для скрытого искусственно управляемого перехода виртуального сообщества акторов в социальных интернет-сервисах к заданному состоянию информационной безопасности государства. Доказано, что эффективность такого управления по сравнению с неуправляемыми процессами образования устойчивых виртуальных сообществ, повышается в 3,3 раза и позволяет привлечь большее количество акторов социальных интернет-сервисов.
Today social networking services are one of the most popular virtual platforms for implementing social communication in the information space. In this case, social networking services provide the basic needs of actors in communication, belonging to virtual communities, new knowledge, self-realization, security, etc. At the same time, social networking services can be used by the world leading countries to achieve one-sided advantages in the national information space and influence on social and political processes in the state, public opinion, social exacerbation, interethnic and interreligious conflicts, etc. That’s why providing the state’s information security in social networking services is one of the most acute problems in Ukraine and around the world. It is established that the most promising direction of counteracting the threats to state information security in social networking services and managing the dynamics of interaction between the actors is the use of the concept of synergetic management. However, currently there are no practical recommendations for the implementation of synergistic management with the use of social control for self-organization in social networking services. The article systematizes the basic components of social control in social networking services. It is established that they are divided into social norms and social sanctions. The structure of each component of social control in social networking services and the peculiarities of their implementation are revealed. The synergetic model of interaction between the actors in social networking services is synthesized, which will ensure the formation of a stable virtual community. Such a virtual community is capable of counteracting the threats to the state’s information security in the information space of services through the implementation of social control over the members of the virtual community and the dissemination of a strategic narrative to counteract the content of destructive nature. The experimental research of the proposed model of synergetic control for a hidden artificially controlled transition of the virtual community of actors in social networking services to the state of state information security is performed. It is proved that the effectiveness of such a management compared to the unmanaged processes of the formation of stable virtual communities increases 3.3 times and allows to attract a greater number of actors of social networking services.
 
Date 2019-04-09T07:26:33Z
2019-04-09T07:26:33Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Молодецька К. В. Механізми синергетично керованої самоорганізації акторів у соціальних інтернет-сервісах / К. В. Молодецька // Управління розвитком. – 2018. – Т. 4, вип. 4. – С. 1–13.
2413-9610
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9582
 
Language uk
 
Publisher Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця