Запис Детальніше

Ноосферна освіта як біоадекватна методика в педагогіці та психології в умовах збалансованого розвитку

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ноосферна освіта як біоадекватна методика в педагогіці та психології в умовах збалансованого розвитку
 
Creator Плотнікова, М. Ф.
Булуй, О. Г.
Присяжнюк, О. Ф.
Курмишев, Г. В.
Плотникова, М. Ф.
Булуй, А. Г.
Курмышев, Г. В.
Plotnikova, M.
Buluy, O.
Prysiazhniuk, О.
Kurmyshev, G.
 
Subject ноосферний розвиток
екологічний світогляд
педагогічна психологія
мислення людини
інформація
ноосферное развитие
экологическое мировоззрение
педагогическая психология
мышление человека
информация
noosphere development
ecological worldview
pedagogical psychology
thinking of man
information
 
Description Для сфери освіти й виховання глибоке усвідомлення змін, що відбуваються, у поглядах суспільства на Світ проявляється через механізм оволодіння новою методологією та інструментарієм для його пізнання і реалізується шляхом органічної й усвідомленої розбудови етапу духовної розвитку нашої планети – ноосфери – еволюційного етапу становлення одухотвореного людського розуму і простору його розгортання.
Ноосферна освіта здатна виховувати людину з новими еволюційними якостями цілісного мислення, проектного інтелекту, космопланетарної свідомості, зі зростаючими моральними, інноваційними, енергетичними, комунікативними можливостями. Це затребувані часом і необхідні еволюції планети якості людини, без знаходження яких неможливий технологічний прорив у всіх сферах життя й перехід суспільства на новий економічний, соціальний, моральний і культурний рівень розвитку. Еволюційне завдання сучасної кризи освіти – підштовхнути прогресивно мислячих вчителів до усвідомлення необхідності відмови від порушення генетично детермінованого шляху пізнання, способів мислити, діяти і навчати поза Законами Світу, Природи, суспільства, моральності. Основними завданнями опанування методики ноосферної освіти є теоретична і практична підготовка студентів та фахівців освітньої сфери методичним та методологічним підходам у організації та забезпеченні природовідповідного здоров’язберігаючого навчання, формування умінь та навичок розробки ноосферних уроків відповідно до стратегії розвитку сучасної системи освіти на різних рівнях і в конкретних умовах.
Для сферы образования и воспитания глубокое осознание изменений, происходящих во взглядах общества на Мир проявляется через механизм овладения новой методологии и инструментария для его познания и реализуется путем органического и осознанного развития этапа духовного развития нашей планеты – ноосферы – эволюционного этапа становления одухотворенного человеческого разума и пространства его развертывания.
Ноосферное образование способно воспитывать человека с новыми эволюционными качествами целостного мышления, проектного интеллекта, космопланетарного сознания, с растущими нравственными, инновационными, энергетическими, коммуникативными возможностями. Это востребованные временем и необходимые эволюции планеты качества человека, без нахождения которых невозможен технологический прорыв во всех сферах жизни и переход общества на новый экономический, социальный, моральный и культурный уровень развития. Эволюционное задание современного кризиса образования – подтолкнуть прогрессивно мыслящих учителей к осознанию необходимости отказа от нарушения генетически детерминированного пути познания, способов мыслить, действовать и учить вне Законами Мира, Природы, общества, нравственности. Основными задачами освоения методики ноосферного образования является теоретическая и практическая подготовка студентов и специалистов образовательной сферы методическим и методологическим подходам в организации и обеспечении природосоответствующего здоровьесберегающего обучения, формирование умений и навыков разработки ноосферных уроков в соответствии со стратегией развития современной системы образования на разных уровнях и в конкретных условиях.
For the sphere of education and upbringing, a deep awareness of the changes taking place in the views of society on the world is manifested through the mechanism of mastering the new methodology and tools for its knowledge and is realized through the organic and conscious development of the stage of spiritual development of our planet – the noosphere – the evolutionary stage of the formation of the spiritualized human mind and space for its deployment.
Noospheric education is capable of educating a person with new evolutionary qualities of holistic thinking, project intelligence, cosmoplanetary consciousness, with increasing moral, innovative, energy, and communicative capabilities. It is demanded by the time and necessary evolutions of the human quality planet, without which it is impossible to find a technological breakthrough in all spheres of life and the transition of society to a new economic, social, moral and cultural level of development. The evolutionary task of the modern educational crisis is to push progressive thinking teachers to realize the need to refuse the violation of the genetically determined path of cognition, ways to think, act and teach outside the laws of the World, Nature, society, morality. The main tasks of mastering the technique of noosphere education are the theoretical and practical training of students and specialists in the educational sphere by methodological and methodological approaches in the organization and provision of nature-friendly health education, formation of skills and skills of development of noosphere lessons in accordance with the strategy of development of modern education system at different levels and in concrete conditions.
 
Date 2019-04-12T07:59:47Z
2019-04-12T07:59:47Z
2017
 
Type Conference materials
 
Identifier Ноосферна освіта як біоадекватна методика в педагогіці та психології в умовах збалансованого розвитку [Електронний ресурс] / М. Ф. Плотнікова, О. Г. Булуй, О. Ф. Присяжнюк, Г. В. Курмишев // Наукова молодь–2017 : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, 14 груд. 2017 р. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2017. – С. 66–74. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/709994/.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9590
 
Language uk
 
Publisher Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України