Запис Детальніше

Біоадекватні підходи зеленого туризму в освітній діяльності

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Біоадекватні підходи зеленого туризму в освітній діяльності
 
Creator Мартинчук, І. В.
Скидан, О. В.
Плотнікова, М. Ф.
Мартынчук, И. В.
Плотникова, М. Ф.
Martynchuk, I.
Skydan, O.
Plotnikova, M.
 
Subject сільський туризм
екологія простору
свідомость людини
культурний потенціал
сельский туризм
экология пространства
сознание человека
культурный потенциал
rural tourism
ecology of space
consciousness of human
cultural potential
 
Description Практичні підходи ілюстрування суспільних та природних процесів в освітній діяльності є механізмом усвідомлення та системного залучення особистості до процесу навчання та виховання в умовах глобалізації національної системи розвитку особистості. Якісне проживання нею процесів, що вивчаються, ситуаційне та проектне бачення дозволяють формувати цілісне уявлення про світ у взаємодії та взаємообумовленості його
елементів не лише з природних, але й з точних наук, сприяючи більш повному усвідомленню індивідом своєї ролі в суспільстві та Всесвіті й підвищенню мотивації до розумового та духовного зростання. Зокрема, прості та бюджетні з позиції їх реалізації прийоми дозволяють якісно підвищити освітній процес, ілюструючи гармонійний взаємозв’язок Людини та Природи, сприяючи системній визначеності та підвищенню рівня здоров’я суб’єктів та об’єктів навчання.
Практические подходы иллюстрирования общественных и природных процессов в образовательной деятельности является механизмом осознания и системного привлечения личности в процесс обучения и воспитания в условиях глобализации национальной системы развития личности. Качественное проживание процессов, изучаемых ситуационное и проектное видение позволяют формировать целостное представление о мире во взаимодействии и взаимообусловленности его элементов не только по природным, но и по точным наукам, способствуя более полному осознанию индивидом своей роли в обществе и Вселенной и повышению мотивации к умственному и духовному росту. В частности, простые и бюджетные с позиции их реализации приемы позволяют качественно повысить образовательный процесс, иллюстрируя гармоничную взаимосвязь Человека и Природы, способствуя системной определенности и повышению уровня здоровья субъектов и объектов обучения.
Practical approaches to illustrating social and natural processes in education activity is a mechanism of awareness and systematic involvement of the person in the process
training and education in the conditions of globalization of the national system of personality development. Qualitative living of the studied processes, situational and project vision allow us to form a holistic view of the world in the interaction and mutual interdependence of it elements not only from the natural but also from the exact sciences, contributing to a more complete awareness of the individual of his role in society and the universe and increasing the motivation to mental and spiritual growth. In particular, simple and cost-effective methods of implementing them allow a qualitative improvement in the educational process, illustrating the harmonious relationship between Man and Nature, contributing to systemic certainty and raising the level of health of subjects and objects of study.
 
Date 2019-04-12T11:33:32Z
2019-04-12T11:33:32Z
2017
 
Type Conference materials
 
Identifier Мартинчук І. В. Біоадекватні підходи зеленого туризму в освітній діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Мартинчук, О. В. Скидан, М. Ф. Плотнікова // Наукова молодь–2017 : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, 14 груд. 2017 р. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2017. – С. 294–297. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/709994/.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9591
 
Language uk
 
Publisher Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України