Запис Детальніше

Організаційно-економічні умови функціонування та розвитку підприємств галузі скотарства

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Організаційно-економічні умови функціонування та розвитку підприємств галузі скотарства
 
Creator Василенко, С. В.
Vasylenko, S.
 
Subject розвиток
скотарство
підприємство
ресурси
продукція
development
cattle breeding
enterprise
resources
products
развитие
скотоводство
предприятие
ресурсы
продукция
 
Description Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Функціонування та розвиток підприємств галузі скотарства тісно поєднані з його розміщенням та спеціалізацію, що перебувають у постійному взаємозв’язку та взаємозумовленості, а також залежать від дії впливу природно-кліматичних, економічних, біологічних і соціальних факторів. В умовах, коли земельні та трудові ресурси скорочуються, а потреби підприємств у виробництві м’ясо-молочної продукції постійно зростають і обумовило вибір наукового дослідження.
Problem statement and analysis of recent research. The operation and development of livestock enterprises are closely linked to its location and specialization, which are constantly interconnected and interdependent, and also depend on the impact of the impact of natural, climatic, economic, biological and social factors. In a situation where land and labor resources are shrinking, and the needs of enterprises in the production of meat and dairy products are constantly increasing and predetermined the choice of scientific research.
Постановка проблемы и анализ последних исследований. Функционирование и развитие предприятий отрасли скотоводства тесно связаны с его размещением и специализацией, находящихся в постоянной взаимосвязи и взаимообусловленности, а также зависят от действия влияния природно-климатических, экономических, биологических и социальных факторов. В условиях, когда земельные и трудовые ресурсы сокращаются, а потребности предприятий в производстве мясо-молочной продукции постоянно растут и обусловило выбор научного исследования.
 
Date 2019-04-12T06:56:57Z
2019-04-12T06:56:57Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Василенко С. В. Організаційно-економічні умови функціонування та розвитку підприємств галузі скотарства / С. В. Василенко // Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 листоп. 2015 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 753–757.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9588
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет