Запис Детальніше

Безпекова синергетика: кібернетичний та інформаційний аспекти

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Безпекова синергетика: кібернетичний та інформаційний аспекти
 
Creator Грабар, І. Г.
Грищук, Р. В.
Молодецька, К. В.
Grabar, I.
Hryshchuk, R.
Molodetska, K.
Молодецкая, К. В.
 
Subject кібербезпека
інформаційна безпека
синергетика
соціальні інтернет-сервіси
хаос
актор
кибербезопасность
информационная безопасность
социальные интернет-сервисы
cybersecurity
information security
synergetics
social networking services
chaos
actor
 
Description У монографії розглянуто теоретичні та практичні основи забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства, держави у кібернетичному та інформаційному просторах з використанням синергетичного підходу. Розкрито синергетичні ефекти, які виникають внаслідок ведення інформаційної та кіберборотьби, досліджено питання синергетичного управління взаємодією користувачів у інформаційному просторі соціальних інтернет-сервісів. Представлено практичні рекомендації щодо застосування розроблених методологічних засад та наведено модельні приклади.
Для фахівців у галузі інформаційної безпеки і наукових працівників та інженерно-технічних спеціалістів. Монографія може бути корисною для аспірантів, магістрантів і студентів, котрі спеціалізуються у сфері управління інформаційною безпекою та систем захисту інформації.
В монографии рассмотрены теоретические и практические основы обеспечения информационной безопасности человека, общества, государства в кибернетическом и информационном пространствах с использованием синергетического подхода. Раскрыто синергетические эффекты, возникающие вследствие ведения информационной и киберборьбы, исследованы вопросы синергетического управления взаимодействием пользователей в информационном пространстве социальных интернет-сервисов. Представлены практические рекомендации по применению разработанных методологических основ и приведены модельные примеры.
Для специалистов в области информационной безопасности, научных работников и инженерно-технических специалистов. Монография может быть полезна для аспирантов, магистрантов и студентов, специализирующихся в области управления информационной безопасностью и систем защиты информации.
The monograph examines the theoretical and practical foundations for ensuring information security of a person, a society, a state in cybernetic and informational spaces using synergistic approach. The synergetic effects that arise as a result of informational and cyberwarfare are disclosed, the issue of synergy management of user interaction in the information space of social networking services is researched. Practical recommendations on the application of the developed methodological principles and practical examples are presented.
For professionals in the field of information security and research workers and engineering specialists. The monograph may be useful for graduate students, graduate students and students specializing in information security management and information security systems.
 
Date 2019-04-09T06:53:38Z
2019-04-09T06:53:38Z
2019
 
Type Monograph
 
Identifier Грабар І. Г. Безпекова синергетика: кібернетичний та інформаційний аспекти : монографія / І. Г. Грабар, Р. В. Грищук, К. В. Молодецька ; за заг. ред. Р. В. Грищука. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 280 с.
978-617-7684-14-4
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9581
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет