Запис Детальніше

Education for children with special needs: from institutionalization to inclusion

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/708621/
 
Title Education for children with special needs: from institutionalization to inclusion
Oсвіта дітей з особливими потребами: від інституціалізації до інклюзії
 
Creator Kolupaieva, Alla
Zasenko, Viacheslav
 
Subject 376 Education, teaching, training of special groups of persons. Special schools
376.3 Виховання та освіта осіб із вадами зору, слуху, мови та нервовими захворюваннями.
 
Description The article presents the status and development of education for children with special needs in Ukraine since independence (1991-2016). Over the years the education of children with special needs has undergone significant changes in transformation: from institutionalization to
inclusion. Outlines several steps, time limits are determined by the socio-political and sociocultural
processes that took place in the country towards joining the European educational space.
Stage I (1991-2000 years.) Functioning of Ukrainian special education began with the ratification of international instruments on human rights, and the recognition of the right to education of all citizens, including those with special needs, in a general space in the main
legislation Ukraine. The main trend stage of education for children with special needs - "derzhavotsentryska" educational system of the notable features of institutionalization and strict regulation of the educational process in special education.
Stage II (2000-2010 years.) Development of education of persons with disabilities characterized by attempts to transfer schools of special education inertial mode operation mode of advanced innovative progress and significant activation of the natural integration of special needs children to secondary schools on the background of a strengthening of inclusive education democratic countries.
Third stage (2010- present day) - the main trend in the education of children with special needs - optimization of special schools and implementing inclusive education in Ukraine.
У статті представлено стан та розвиток системи освіти дітей з особливими потребами в Україні за часів незалежності (1991-2016 рр.). За ці роки освіта дітей з особливими потребами зазнала істотних трансформаційних змін: від інституалізації до інклюзії. Окреслюються кілька етапів, часові межі яких визначаються суспільно-політичними та соціокультурними процесами, що відбувались у країні на шляху
входження до європейського освітнього простору.
І етап (1991-2000 рр.) функціонування української системи спеціальної освіти розпочався з ратифікації міжнародних документів щодо дотримання прав людини, а також визнання права на здобуття освіти всіма громадянами, в тому числі й з
особливими потребами, у загальноосвітньому просторі, в основних законодавчих актах України. Основна тенденція І етапу освіти дітей з особливими потребами – «державоцентриська» освітня система з прикметними ознаками інституалізації та жорсткої регламентації навчального процесу в спеціальних навчальних закладах.
ІІ етап (2000-2010 рр.) розвитку системи освіти осіб з особливими потребами характеризується спробами переведення закладів спеціальної освіти з режиму інерційного функціонування в режим випереджувального інноваційного поступу та значна активізація стихійного інтегрування дітей з особливими потребами до загальноосвітніх навчальних закладів на тлі ствердження інклюзивної освіти в
демократичних країнах.
ІІІ етап (2010- донині) – основна тенденція в освіті дітей з особливими потребами – оптимізація спеціальних навчальних закладів та впровадження інклюзивної освіти на теренах України.
 
Publisher Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
 
Date 2016
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/708621/1/Education%20for%20children%20with%20special%20needs-from%20institutionalization%20to%20inclusion.pdf
- Kolupaieva, Alla (orcid.org/0000-0002-4610-5081 <http://orcid.org/0000-0002-4610-5081>) and Zasenko, Viacheslav (2016) Education for children with special needs: from institutionalization to inclusion Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (11). pp. 10-15. ISSN 2313-4011