Запис Детальніше

Сонографічне дослідження при кістах яєчників у корів-первісток

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сонографічне дослідження при кістах яєчників у корів-первісток
 
Creator Ревунець, А. С.
Грищук, Г. П.
Веремчук, Я. Ю.
Ревунец, А. С.
Revunets, А.
Hryshchuk, H.
Veremchuk, Ya.
 
Subject сонографічне (ультразвукове) дослідження
кісти яєчників
полікістоз
патологія яєчників
корова-первістка
сонографическое (ультразвуковое) исследование
кисты яичников
поликистоз
патология яичников
корова-первотелка
sonographic (ultrasound) study
ovarian cysts
polycystic
ovarian pathology
first-calf cow
 
Description Інтенсивне підвищення продуктивності великої рогатої худоби залежить від умов годівлі, утримання і правильної організації роботи по відтворенню стада. Успішне виконання заходів з ліквідації неплідності корів на будь-якій тваринницькій фермі неможливе без контролю лікаря ветеринарної медицини, що дозволяє планувати на протязі календарного року запуск, роди, осіменіння тварин, своєчасно поповнювати стадо молодняком, кваліфіковано проводити вибраковку тварин, нездатних до відтворення. Досягнення цієї мети можливе лише на основі постійних діагностичних досліджень на тільність і неплідність, а також щоденного ведення показників відтворення обліку маточного поголів’я [1-4].
Интенсивное повышение продуктивности крупного рогатого скота зависит от условий кормления, содержания и правильной организации работы по воспроизводству стада. Успешное выполнение мероприятий по ликвидации бесплодия коров на любой животноводческой ферме невозможно без контроля врача ветеринарной медицины, позволяет планировать в течение календарного года запуск, роды, осеменение животных, своевременно пополнять стадо молодняком, квалифицированно проводить выбраковку животных, способных к воспроизводству. Достижение этой цели возможно лишь на основе постоянных диагностических исследований на тельность и бесплодие, а также ежедневного ведения показателей воспроизводства учета маточного поголовья [1–4].
The intensive increase in the productivity of cattle depends on the conditions of feeding, maintenance and proper organization of work on reproduction of the herd. Successful implementation of measures on the elimination of infertility of cows in any livestock farm is impossible without the control of a veterinary medicine doctor, which allows to plan, during the calendar year, the launch, breeding, insemination of animals, timely replenish the herd of young, qualified breeding of animals that are incapable of reproduction. Achievement of this goal is possible only on the basis of constant diagnostic studies on the integrity and infertility, as well as daily maintenance of the reproduction index of the stock population [1–4].
 
Date 2019-05-22T07:38:11Z
2019-05-22T07:38:11Z
2016
 
Type Conference materials
 
Identifier Ревунець А. С. Сонографічне дослідження при кістах яєчників у корів-первісток / А. С. Ревунець, Г. П. Грищук, Я. Ю. Веремчук // Проблеми заразної та незаразної патології тварин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю каф. паразитології, вет.-сан. експертизи та зоогігієни, 2–4 листоп. 2016 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 135–138.
966-05-0084-Х
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9612
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет