Запис Детальніше

До питання оцінки виробництва та переробки продукції тваринництва в Україні

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title До питання оцінки виробництва та переробки продукції тваринництва в Україні
 
Creator Василенко, С. В.
Vasylenko, S.
 
Subject тваринництво
переробка продукції тваринництва
продукція тваринництва
економіка тваринництва
animal husbandry
processing of livestock products
livestock products
livestock economics
 
Description Постановка проблеми. Розвиток переробної промисловості (молочної та м’ясної продукції) тісно пов’язаний із сировинною базою тваринництва. Формують її дві категорії господарств: сільськогосподарські підприємства та господарства населення. На обсяги виробництва та якість продукції скотарства впливає багато чинників, а саме: зміна чисельності поголів’я ВРХ та поліпшення селекційно-генетичного потенціалу тварин; забезпечення збалансованими кормами і максимальне використання пасовищ і природних кормових угідь; наявність робочої сили, високопродуктивних технологій; вплив фінансово-економічного механізму підтримки галузі з боку держави. Тому проблеми обсягів виробництва молока, м’яса та продуктів їх переробки не втрачають актуальності. Аналіз основних факторів відображений в даній статті.
Formulation of the problem. The development of the processing industry (dairy and meat products) is closely linked to the raw material base of animal husbandry. Its two categories of farms are formed: agricultural enterprises and households. Many factors influence the volume of production and quality of livestock production, namely: change in cattle population size and improvement of breeding and genetic potential of animals; provision of balanced feed and maximal use of pastures and natural forage farms; availability of labor force, high-performance technologies; the influence of the financial and economic mechanism of supporting the sector on the part of the state. Therefore, the problems of volumes of production of milk, meat and products of their processing do not lose relevance. The analysis of the main factors is reflected in this article.
 
Date 2019-05-23T12:40:50Z
2019-05-23T12:40:50Z
2011
 
Type Conference materials
 
Identifier Василенко С. В. До питання оцінки виробництва та переробки продукції тваринництва в Україні / С. В. Василенко // Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону : матеріали сьомої міжфакультет. наук.-практ. конф. молодих вчених, 20 трав. 2011 р. : у 2-х т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – Т. 1. – С. 164–167.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9614
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет