Запис Детальніше

Перспективи відновлення еко-типу поліські бджоли

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Перспективи відновлення еко-типу поліські бджоли
 
Creator Деметракі, Є.
Адамчук, Л.
Черник, М.
Шімкова, Я.
Кривий, М. М.
Деметраки, Е.
Шимкова, Я.
Кривой, М. Н.
Demetraki, E.
Adamchuk, L.
Chernyk, M.
Shimkova, Ya.
Kryvyi, M.
 
Subject поліські бджоли
медоносні бджоли
популяції поліських бджіл
полесские пчелы
медоносные пчелы
популяции полесских пчел
Polissya bees
honey bees
population of the Polissya bees
 
Description Відповідно положень Конвенції ООН про охорону біологічного різноманіття і Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, а також Основних напрямів державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджених Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР, та Концепцією Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005–2025 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 675-р, а конкретно з метою реалізації третього етапу цієї Концепції – «На третьому етапі – 2016–2025 рр. – передбачається забезпечити здійснення заходів щодо відтворення популяцій видів рослин і тварин, їх природних угруповань та екосистем, поліпшення інфраструктури, необхідної для виконання Програми, коригування визначених нею завдань, контроль за їх вирішенням» вважаємо за необхідне прийняти невідкладні міри щодо відновлення, збереження і охорони популяції поліських бджіл, як одного із древніх аборигенних підвидів медоносних бджіл (Apis mellifera Linnaeus, 1761) поширених на території України.
В соответствии с положениями Конвенции ООН о биологическом разнообразии и Общеевропейской стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, а также Основных направлений государственной политики Украины в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности, утвержденных Постановлением Верховной Рады Украины от 5 марта 1998 № 188 / 98-ВР, и Концепцией Общегосударственной программы сохранения биоразнообразия на 2005–2025 годы, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2004 675-р, а именно с целью реализации третьего этапа этой Концепции – «На третьем этапе – 2016–2025 гг. – предполагается обеспечить осуществление мероприятий по воспроизводству популяций видов растений и животных, их природных сообществ и экосистем, улучшение инфраструктуры, необходимой для выполнения Программы корректировки определенных ею задач, контроль за их решением» считаем необходимым принять неотложные меры по восстановлению, сохранению и охраны популяции полесских пчел, как одного из древних аборигенных подвидов медоносных пчел (Apis mellifera Linnaeus, 1761) распространенных на территории Украины.
In accordance with the provisions of the UN Convention on Biological Diversity and the Pan-European Strategy for the Conservation of Biological and Landscape Diversity, as well as the Main Directions of the State Policy of Ukraine in the Field of Environmental Protection, Use of Natural Resources and Ensuring Environmental Safety, approved by the Verkhovna Rada of Ukraine Resolution No. 188 of March 5, 1998 / 98-BP, and the Concept of the National Program for the Conservation of Biodiversity for 2005–2025, approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 22, 2004 675-p, and specifically with the purpose of implementing the third stage of this Concept – «In the third stage – 2016–2025 – it is envisaged to ensure the implementation of measures for reproduction of species of plants and animals, their natural groups and ecosystems, improvement of the infrastructure necessary for the implementation of the Program, correcting its tasks, controlling their solution» we consider it necessary to take urgent measures for the restoration, preservation and protection of the population of Polissya bees as one of the ancient aboriginal subspecies of honey bees (Apis mellifera Linnaeus, 1761) common in the territory of Ukraine.
 
Date 2019-05-29T11:37:15Z
2019-05-29T11:37:15Z
2019
 
Type Conference materials
 
Identifier Перспективи відновлення еко-типу поліські бджоли / Є. Деметракі, Л. Адамчук, М. Черник [та ін.] // Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми : зб матеріалів 73-ої Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 3–4 квіт. 2019 р. – К. : НУБіП України, 2019. – С. 248–250.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9622
 
Language uk
 
Publisher Національний університет біоресурсів і природокористування України