Запис Детальніше

Ефективність використання непрямого відбору молочних корів за масо-метричними параметрами

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ефективність використання непрямого відбору молочних корів за масо-метричними параметрами
 
Creator Пелехатий, М. С.
Піддубна, Л. М.
Кучер, Д. М.
Кочук-Ященко, О. А.
Пелехатый, Н. С.
Поддубная, Л. М.
Кучер, Д. Н.
Кочук-Ященко, А. А.
Pelekhaty, M.
Piddubna, L.
Kucher, D.
Kochuk-Yashchenko, O.
 
Subject українська чорно-ряба молочна порода
непрямий відбір
екстер’єрний індекс
жива маса
проміри
молочна продуктивність
відтворна здатність
украинская черно-пестрая молочная порода
непрямой отбор
экстерьерный индекс
живая масса
промеры
молочная продуктивность
воспроизводительная способность
Ukrainian Black-and-White dairy breed
indirect selection
exterior index
live mass
measurements
dairy productivity
reproduction ability
 
Description Мета. Дослідити ефективність використання непрямого відбору корів у племзаводі української чорно-рябої молочної породи ПАФ «Єрчики» Попільнянського району Житомирської області. Методи. Для непрямої селекції корів використано об’ємно-тулубо-вименний індекс І. П. Петренка та ін. Диференціацію корів на 3 групи у співвідношенні 1:2:1 здійснено за величиною індексу з використанням відхилення 0,7 σ від його середнього значення. Результати. Використовуючи об’ємно-тулубо-вименний індекс можна прогнозувати молочну продуктивність корів – адже при збільшенні його значення на одиницю надій корів за 305 днів лактації зростає на 430 кг. Висновки. Використання об’ємно-тулубо-вименного індексу І. П. Петренка у стаді української чорно-рябої молочної породи ПАФ «Єрчики» є ефективним, оскільки сприятиме не лише значному покращенню екстер’єру, але і суттєвому збільшенню показників молочної продуктивності. У напрямку зростання значення об’ємно-тулубо-вименного індексу тварини стають вищими, масивнішими, широкотілішими, тобто краще пристосованими за екстер’єром до сучасних технологій.
Цель. Изучить эффективность использования непрямого отбора коров в племзаводе украинской черно-пестрой молочной породы ЧАФ «Ерчики» Попельнянского района Житомирской области. Методы. Для непрямой селекции коров использован объемно-туловище-выменной индекс И. П. Петренко и др. Дифференциацию коров на 3 группы в соотношении 1:2:1 произведено по величине индекса с использованием отклонения 0,7 σ от среднего его значения. Результаты. При использовании объемно-туловище-выменного индекса можно прогнозировать молочную продуктивность коров – так как при его увеличении на единицу удой коров за 305 дней лактации увеличивается на 430 кг. Выводы. Использование объемно-туловище-выменного индекса И. П. Петренка в стаде украинской черно-пестрой молочной породы ЧАФ «Єрчики» есть эффективным, так как способствует не только значительному улучшению экстерьера, но и существенному увеличению показателей молочной продуктивности. В направлении увеличения значения объемно-туловище-выменного индекса животные становятя выше, массивнее, широкотелее, поэтому лучше адаптированы по экстерьеру к передовым технологиям.
Goal. To study the effectiveness of the use of indirect selection in the breeding farm of the Ukrainian Black-and-White dairy breed «Yerchiki» of the Popelnya district of the Zhytomyr region. Methods. The indirect truncation of cows by I. P Petrenko, et al. used. The differentiation of cows into 3 groups in a ratio of 1:2: 1 is based on the index value using a deviation of 0.7 σ from its mean value. Results. When using the volumetrically-body-udder index, it is possible to predict the dairy productivity of cows – as when increasing it by one unit, the cows' milk yield increases by 430 kg for 305 days of lactation. Conclusions. The use of Peter Petrenko's volumetrically-body-udder index in the herd of the Ukrainian Black-and-White dairy breed «Yerchiki» is effective, as it contributes not only to a significant improvement in the exteriors, but also to a significant increase in the indicators of dairy productivity. In the direction of increasing the value of the volumetrically-body-udder index, animals grow taller, more massive, broader, so it is better adapted for the exterior to advanced technologies.
 
Date 2019-06-03T11:06:21Z
2019-06-03T11:06:21Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Ефективність використання непрямого відбору молочних корів за масо-метричними параметрами / М. С. Пелехатий, Л. М. Піддубна, Д. М. Кучер, О. А. Кочук-Ященко // Агропромислове виробництво Полісся. – 2018. – Вип. 11. – С. 96–100.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9629
 
Language uk
 
Publisher Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України