Запис Детальніше

Продуктивні ознаки корів голштинської породи різної селекції в аналогічних умовах

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Продуктивні ознаки корів голштинської породи різної селекції в аналогічних умовах
 
Creator Пелехатий, М. С.
Піддубна, Л. М.
Кучер, Д. М.
Кочук-Ященко, О. А.
Талько, О. І.
Пелехатый, Н. С.
Поддубная, Л. М.
Кучер, Д. Н.
Кочук-Ященко, А. А.
Талько, Е. И.
Pelekhaty, M.
Piddubna, L.
Kucher, D.
Kochuk-Yashchenko, O.
Talko, O.
 
Subject голштинська порода
зарубіжна селекція
бажаний тип
молочний жир
нормоване відхилення
Голштинская порода
зарубежная селекция
желаемый тип
молочный жир
нормированное отклонение
Holstein breed
foreign selection
desired type
milk fat
normalized deviation
 
Description Здійснено порівняльну оцінку ознак молочної продуктивності і відтворної здатності корів-первісток голштинської породи угорської, німецької та данської селекції в умовах сучасного молочного комплексу шляхом їх порівняння між собою та з параметрами тварин бажаного типу. Доведено, що імпортовані первістки мають високий генетичний потенціал молочної продуктивності і добру адаптаційну здатність – по обстеженому поголівʼю надій за 305 днів лактації склав 9430 кг, жирномолочність – 3,85 %, білковомолочність – 3,18 %, сумарна продукція молочного жиру і білка – 663,4 кг, сервіс-період – 101,6 дня, коефіцієнт відтворної здатності – 0,96. Суттєвої різниці як за продуктивними ознаками, так і за відповідністю параметрам тварин бажаного типу між тваринами різної селекції в аналогічних умовах годівлі та утримання не виявлено.
Осуществлена сравнительная оценка признаков молочной продуктивности и воспроизводительной способности коров-первотелок голштинской породы венгерской, немецкой и датской селекции в условиях современного молочного комплекса путем их сравнения между собой и с параметрами животных желательного типа. Доказано, что импортируемые первотелки имеют высокий генетический потенциал молочной продуктивности и хорошую адаптационную способность – по обследованном поголовью надой за 305 дней лактации составил 9430 кг, жирномолочность – 3,85%, белковомолочность – 3,18%, суммарная продукция молочного жира и белка – 663 4 кг, сервис-период – 101,6 дня, коэффициент воспроизводительной способности – 0,96. Существенной разницы как по продуктивным признакам, так и за соответствием параметрам животных желательного типа между животными разных селекции в аналогичных условиях кормления и содержания не обнаружено.
A comparative evaluation of the signs of milk productivity and reproductive ability of the first-born cows of the Holstein breed of Hungarian, German and Danish breeding in the conditions of the modern dairy complex is carried out by comparing them with each other and with the parameters of the animals of the desired type. It hass been proved that imported first-born cows have a high genetic potential of milk production and good adaptive ability – according to the milking for 305 days of lactation was 9430 kg, fatty milk – 3,85%, protein milk – 3,18%, total milk fat and protein – 663, 4 kg, service period – 101,6 days, reproduction rate – 0,96. Significant difference both in terms of productive features and in accordance with the parameters of animals of the desired type between animals of different breeding under similar conditions of feeding and maintenance was not revealed.
 
Date 2019-06-03T12:56:00Z
2019-06-03T12:56:00Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Продуктивні ознаки корів голштинської породи різної селекції в аналогічних умовах / М. С. Пелехатий, Л. М. Піддубна, Д. М. Кучер [та ін.] // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Тваринництво. – 2018. – Вип. 7 (35). – С. 39–44.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9632
 
Language uk
 
Publisher Сумський національний аграрний університет