Запис Детальніше

The development of professional competence of a teacher in the system of preparation for the implementation of the through content line of the new Ukrainian school “Entrepreneurship and financial literacy”

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/715327/
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25487/
 
Title The development of professional competence of a teacher in the system of preparation for the implementation of the through content line of the new Ukrainian school “Entrepreneurship and financial literacy”
Розвиток професійної компетентності педагога в системі підготовки до реалізації наскрізної змістовної лінії Нової української школи «Підприємливість та фінансова грамотність»
 
Creator Chasnikova, Olena
 
Subject 373 Kinds of school providing general education
374 Education and training out of school. Further education
378 Higher education. Universities. Academic study
 
Description The article deals with the actual problems of introducing of the concept of the New Ukrainian School into the education system of Ukraine and its implementation within boundaries of the through content lines. Attention to the plurality of the trends affecting the formation of the educational content in the world, European space, Ukraine is drawn. It is noted that the reform of the Ukrainian school is associated with the adoption of modern educational values, the updating of a competent approach to students’ learning, the introduction of a wide range of technologies and teaching methods. Attention on the through educational line "Entrepreneurship and Financial literacy", which will be implemented in the content of all school subjects is focused. It is noted that the teachers already have some experience in introducing of the economic knowledge into the process of studying of the schoolchildren, the scientists have created the programs, textbooks, teaching aids in this direction. The main content is described in two paragraphs. The first is that the through content line of the New Ukrainian School "Entrepreneurship and Financial literacy" is a powerful educational and personal resource of the school youth. In the second one - some issues of the teacher’s professional competence development in order to prepare for the implementation of the through content line of the New Ukrainian School "Entrepreneurship and Financial literacy" are presented.
У статті розглянуто актуальні проблеми впровадження в систему освіти України концепції Нової української школи та реалізації в її межах наскрізних змістовних ліній. Звернено увагу на множинність трендів, що впливають на формування змісту освіти у світі, європейському просторі, Україні. Зазначено, що реформування української школи пов’язується з утвердженням сучасних освітніх цінностей, оновленням компетентнісного підходу до навчання учнів, упровадженням широкого спектру технологій і методик навчання. Увагу акцентовано на наскрізній освітній лінії «Підприємливість та фінансова грамотність», яка буде реалізовуватися в змісті всіх шкільних предметів. Зазначено, що вчителі вже мають певний досвід упровадження економічних знань у процес навчання школярів, науковцями створено програми, підручники, навчально-методичні посібники за цим напрямом. Основний зміст викладено в двох параграфах. У першому йдеться про те, що наскрізна змістовна лінія Нової української школи «Підприємливість та фінансова грамотність» є потужним освітнім особистісним ресурсом учнівської молоді. У другому – висвітлено окремі питання розвитку професійної компетентності педагога з метою підготовки до реалізації наскрізної змістовної лінії Нової української школи «Підприємливість та фінансова грамотність».
 
Publisher Baltija Publishing
 
Date 2018
 
Type Book
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/715327/1/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf
Chasnikova, Olena (orcid.org/0000-0002-8535-6668 <http://orcid.org/0000-0002-8535-6668>) (2018) The development of professional competence of a teacher in the system of preparation for the implementation of the through content line of the new Ukrainian school “Entrepreneurship and financial literacy” Baltija Publishing, c. Riga, Latvia. ISBN 978-9934-571-62-6