Запис Детальніше

Інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології в фізичному вихованні студентів

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології в фізичному вихованні студентів
 
Creator Грибан, Г. П.
Білоскаленко, Т. О.
Скорий, О. С.
Gryban, G.
Biloskalenko, T.
Skoryi, O.
Билоскаленко, Т. А.
Скорый, О. С.
 
Subject інноваційна технологія
викладач
фізичне виховання
рухові функції
духовність
студент
инновационная технология
преподаватель
физическое воспитание
двигательные функции
духовность
innovative technology
teacher
physical education
motor functions
spirituality
student
 
Description Розмаїття нового фактичного матеріалу, який отримується із зарубіжних літературних джерел, інтернету, телебачення, преси, нових українських науково-теоретичних видань тощо вимагає ретельного і доброякісного аналізу не лише у порівнянні і визначенні ефективності нових засобів і методів з вітчизняними, але й узагальнення та осмислення їх на новому теоретичному рівні, з урахуваннями майбутньої професійної діяльності студентів.
Разнообразие нового фактического материала, получаемого из зарубежных литературных источников, интернета, телевидения, прессы, новых украинских научно-теоретических изданий и т.д. требует тщательного и доброкачественного анализа не только в сравнении и определении эффективности новых средств и методов с отечественными, но и обобщения и осмысления их на новом теоретическом уровне, с учетом будущей профессиональной деятельности студентов.
The diversity of the new factual material received from foreign literary sources, the Internet, television, the press, new Ukrainian scientific theoretical publications, etc. requires a thorough and benign analysis not only in the comparison and determination of the effectiveness of new tools and methods with the domestic, but also the generalization and comprehension of them on a new theoretical level, taking into account the future professional activity of students.
 
Date 2019-06-06T11:02:31Z
2019-06-06T11:02:31Z
2019
 
Type Conference materials
 
Identifier Грибан Г. Інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології в фізичному вихованні студентів / Г. Грибан, Т. Білоскаленко, О. Скорий // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 квіт. 2019 р. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 166–169.
978-966-698-271-4
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9636
 
Language uk
 
Publisher Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка