Запис Детальніше

Процеси Євроінтеграції банківської системи України

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27371/
978-617-658-064-5
 
Title Процеси Євроінтеграції банківської системи України
Financial mechanisms of innovative economic development of Ukraine in the context of European integration
Процессы Евроинтеграции банковской системы Украины
 
Creator Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна
Рамський, Андрій Юрійович
Жарнікова, Валерія Владиславівна
 
Subject Видані в Україні
 
Description Сьогодні банківська система є динамічною інституційною частиною економіки, яка розвивається відповідно до загального напрямку європейської інтеграції банківської системи України. Загальна стратегія банківської системи є захисно-адаптивною. У нових сегментах ринку фінансових послуг банки не просуваються, а захищають себе. Проникнення нових іноземних банків і небанківських установ на цей ринок свідчить про серйозні конкурентні загрози для українських банків, тенденція таких загроз зростає. На сучасному етапі європейської інтеграції визначено п'ять основних тенденцій розвитку банківського ринку. Враховуючи необхідність посилення конкурентоспроможності українських банків на ринку банківських послуг, доцільно ввести в банківську практику соціально-етичні концепції банківського маркетингу на основі впровадження банківських систем лояльності.
Today, the banking system is a dynamic institutional part of the economy, which develops in line with the general direction of the European integration of the banking system of Ukraine. The general strategy of the banking system is defense-adaptive. In new segments of the financial services market, banks are not advancing, but are defending themselves. The penetration of new foreign banks and non-banking institutions on this market show serious competitive threats for Ukrainian banks, the tendency of such threats is increasing. At the current stage of European integration, five major trends in banking market development are identified. Given the need to strengthen the competitiveness of Ukrainian banks in the market of banking services, it is advisable to introduce into the banking practice of social-ethical concepts of banking marketing based on the implementation of banking loyalty systems.
Сегодня банковская система выступает динамической институциональной частью развивающейся экономики в направлении европейской интеграции банковской системы Украины. Общая стратегия банковской системы является защитно-адаптивной. В новых сегментах рынка финансовых услуг банки не развиваются, а защищают себя. Проникновение новых иностранных банков и небанковских учреждений на банковский рынок свидетельствует о серьезных конкурентных угрозах для украинских банков. На современном этапе европейской интеграции определены пять основных тенденций развития банковского рынка. Учитывая необходимость усиления конкурентоспособности украинских банков на рынке банковских услуг, целесообразно ввести в банковскую практику социально-этические концепции банковского маркетинга на основе внедрения банковских систем лояльности на базе банковских карт.
 
Publisher Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах Євроінтеграції: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2019-01-24
 
Type Монографія
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27371/1/O_Tereshchenko_Monograph_2019_FITU.pdf
Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна та Рамський, Андрій Юрійович та Жарнікова, Валерія Владиславівна (2019) Процеси Євроінтеграції банківської системи України Колективна (три і більше авторів). Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах Євроінтеграції: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.