Запис Детальніше

Особливості внутрішньої свободи вчителів з різними рівнями психологічної безпеки їхнього освітнього середовища

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/716446/
 
Title Особливості внутрішньої свободи вчителів з різними рівнями психологічної безпеки їхнього освітнього середовища
The features of teachers’ inner freedom with different levels of psychological safety of their educational environment
 
Creator Bondarchuk, Olena
 
Subject 1 Philosophy. Psychology
 
Description У статті розглянуто проблему взаємозв'язку між внутрішньою свободою вчителя та психологічною безпекою освітнього середовища школи. Визначено ключові протиріччя позиції українських вчителів, які можуть зменшити їхню внутрішню свободу та негативно вплинути на психологічну безпеку освітнього середовища. Розкрито сутність та основні ознаки внутрішньої свободи вчителя та психологічної безпеки освітнього середовища закладів середньої освіти.
Досліджено взаємозв'язок між внутрішньою свободою вчителів та безпекою освітнього середовища. Визначено особливості та фактори внутрішньої свободи вчителя та психологічної безпеки їхнього освітнього середовища. У результаті емпіричного дослідження внутрішньої свободи вчителів середніх шкіл з усіх регіонів України виявлено недостатньо високий рівень внутрішньої свободи та психологічної безпеки освітнього середовища для значної кількості освітян. Визначено особливості проявів внутрішньої свободи вчителів та психологічної безпеки навчального середовища школи в залежності від їх статі та досвіду роботи.
Показано, що психологічна безпека освітнього середовища є важливим фактором особистісного розвитку вчителя, зокрема, їхньої внутрішньої свободи. Зокрема, визначено, що існують кореляційні зв'язки між психологічною безпекою освітнього середовища та індикаторами внутрішньої свободи вчителя, такими як самоефективність, особистісна цінність внутрішньої свободи, професійна автономність та суб'єктивне благополуччя освітян.
Констатовано, що результати дослідження можуть бути використані для розвитку внутрішньої свободи українських вчителів за допомогою спеціальних навчальних курсів у системі післядипломної педагогічної освіти.
The article deals with the problem of the correlation between teachers’ inner freedom and psychological safety of the educational environment of the school. The key contradictions of the position of the Ukrainian teachers which can reduce their inner freedom and adversely affect on the psychological safety of the educational environment are determined. The essence and basic indicators of teachers’ inner freedom and psychological safety of the educational environment of secondary schools are revealed.
The relationship between the inner freedom of teachers and the safety of the educational environment has been investigated. The distinctive features and factors of teachers’ inner freedom and psychological safety of their educational environment are found. As a result of the empirical study of the inner freedom of teachers of secondary school from all regions of Ukraine, are found an insufficiently high level of the inner freedom and psychological safety of educational environment for a significant number of educators. The features of manifestations of inner freedom of teachers and psychological safety of the educational environment of school depending on their gender and work experience are defined.
It is shown that psychological safety of educational environment is a significant factor in the personal development of teachers, in particular, their inner freedom. There are correlations between psychological safety of educational environment and indicators of teachers’ inner freedom such as self-efficacy, the personal value of inner freedom, professional autonomy and subjective well-being.
The investigation findings can be used in to elevate inner freedom Ukrainian teachers’ by means of special training courses in the system of post-graduate pedagogical training is stated.
 
Publisher АТОПОЛ ГРУП
 
Date 2019
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/716446/1/Bulletin_7_36_Social_and_behavioral_sciences_Olena_Bondarchuk_UA.pdf
- Bondarchuk, Olena (orcid.org/0000-0003-3920-242X <http://orcid.org/0000-0003-3920-242X>) (2019) The features of teachers’ inner freedom with different levels of psychological safety of their educational environment Bulletin of postgraduate education. Series «Social and behavioural sciences», 7 (36). pp. 9-20. ISSN 2522-9931