Запис Детальніше

Modelling of Semantic Processes and Evolutional Model of Semantics

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27662/
https://pdpu.edu.ua/vidavnitstvo/496-naukovij-visnik-lingvistichni-nauki
 
Title Modelling of Semantic Processes and Evolutional Model of Semantics
Моделювання семантичних процесів та еволюційна модель семантики
Моделирование семантических процессов и эволюционная модель семантики
 
Creator Федорова, Анастасія Олександрівна
 
Subject Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН)
 
Description In Linguistics the terms model and modelling have a vast array of meanings, which depends on the purpose and the object, and the type of the scientific research. The article is dedicated to the investigation of a special procedure of semantic processes modelling, deducing and substantiating the notion “evolutional semantic model”, the content and operational opportunities of which differ drastically from the essence and purpose of the known from the scientific literature phenomenon of the same name. In the proposed research this variety of modelling is oriented towards the description of the dynamics of the legal terms content loading, the estimation of possible vectors of the semantic evolution on the way of its terminalization/determinalization. The evolutional model of semantics has here as its basis the succession of sememes or series of sememes, the order of which is determined with accounting of a number of parameters. The typical schemes of the meaning development, illustrated by the succession of sememes, are considered to be the models of semantic laws (evolutional semantic models = EMS). Their function is the explanation of the mechanism and the order of the stages of the semantic evolution of the system of the words which sprung from one root on the way of its legal specialization, and, therefore, the proposed in the paper experience of semantic laws modelling differs from the expertise of the “catalogue of semantic derivations”, proposed by H. A. Zaliznjak, which doesn’t have as its purpose the explanation of meaning displacements, and from the notion of semantic derivation, models of derivation, dynamic models, worked out by O. V. Paducheva, which also only state such a displacement, without proving its reality.
Терміни модель і моделювання у лінгвістиці мають досить широкий смисловий діапазон, залежний від мети, об’єкта й профілю наукового дослідження. Стаття присвячена розгляду спеціальної процедури моделювання семантичних процесів, виведенню й обґрунтуванню поняття “еволюційна модель семантики”, зміст і операційні можливості якого кардинально відрізняються від сутності й призначення відомого з наукової літератури однойменного феномена. У пропонованому дослідженні цей різновид моделювання спрямований на опис динаміки змістового навантаження правових термінів, визначення можливих векторів еволюції семантики на шляху її термінологізації/детермінологізації. Еволюційна модель семантики тут має в основі послідовність семем або серій семем, черговість яких визначається з урахуванням ряду параметрів. Типові схеми розвитку значення, проілюстровані послідовністю семем, вважаються моделями семантичних законів (еволюційними моделями семантики = ЕМС). Їхня функція — пояснення механізму та черговості етапів семантичної еволюції системи спільнокореневих слів на шляху їхньої правової спеціалізації, а отже, запропонований у студії досвід моделювання семантичних законів відрізняється від досвіду “каталогу семантичних деривацій” Г. А. Залізняк, який не має на меті пояснення смислових зрушень, та від поняття семантичної деривації, моделей деривації, динамічних моделей, розроблених О. В. Падучевою, які також лише констатують зрушення, не доводячи його реальність.
Термины модель и моделирование в лингвистике имеют достаточно широкий смысловой диапазон, который зависит от цели, объекта и профиля научного исследования. Статья посвящена рассмотрению специальной процедуры моделирования семантических процессов, выведению и объяснению понятия «эволюциональная модель семантики», содержание и операционные возможности которого кардинально отличаются от сущности и назначения известного с научной литературы одноименного феномена. В предлагаемом исследовании эта разновидность моделирования направлена на описание динамики смысловой нагрузки правовых терминов, определение возможных векторов эволюции семантики на пути ее терминологизации/детерминологизации. Эволюционная модель семантики здесь имеет в основе последовательность семем или серий семем, очередность которых обозначается с расчётом ряда параметров. Типичные схемы развития значения, проиллюстрированы последовательностью семем, считаются моделями семантических законов (эволюционными моделями семантики = ЭМС). Их функция – объяснение механизма и поочередности этапов семантической эволюции системы однокоренных слов на пути их правовой специализации, поэтому предложенный в студии опыт моделирования семантических законов отличается от опыта «каталога семантических дериваций» Г. А. Зализняк, которые не имеет целью объяснение смысловых переходов, и от понятия семантической деривации, моделей деривации, динамических моделей, разработанных Е. В. Падучевой, которые также только констатируют переходы, не доказывая их реальности.
 
Publisher Астропринт
 
Date 2018
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format text
 
Language ru
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27662/1/A_Fedorova_NVPNPUU_2018_27.pdf
Федорова, Анастасія Олександрівна (2018) Моделювання семантичних процесів та еволюційна модель семантики Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського (27). с. 197-207. ISSN 2616-5317