Запис Детальніше

Цифрова економічна доповнена реальність

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27664/
https://efbm.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1.pdf
 
Title Цифрова економічна доповнена реальність
Digital economic augmented reality
 
Creator Краус, Наталія Миколаївна
 
Subject Міжнародні
 
Description Цифровий кубічний простір передбачає формування нової економічної доповненої реальності за рахунок інтеграції технології ІКТ в соціально-економічне життя на різних рівнях економічної агрегації, тим самим прискорюючи цифровізацію економіки України.
Виявлення ефективної роботи BlockChain-технології та якісного функціонування FinTech в межах цифрового простору, аналіз взаємозв’язків, які простежуються між базовими складовими цифрової економіки, такими як: Е-комерція, Е-торгівля, Е-ділові операції, “м’яка” і “тверда” цифрова інфраструктура.
Цифровий простір формує нову економічну доповнену реальність за рахунок цифрових відкриттів, обсягу ринку цифрових продуктів/послуг. До рушійних сил цифрового простору віднесено наступні інститути: цифрові хаби, цифрові платформи, цифрову валюту, FinTech, RegTech.
Digital cubic space implies the formation of a new economic augmented reality by integrating ICT technology into socio-economic life at various levels of economic aggregation, thus accelerating the digitalization of the Ukrainian economy.
Detecting the effective operation of BlockChain technology and qualitative functioning FinTech’s within the digital cubic space, analysis of the interconnections that are traced between the basic components of the digital economy such as: E-commerce, E-trade, E-business operations, “soft” and “solid” digital infrastructure.
Digital cubic space forms a new economic augmented reality at the expense of digital discoveries, the volume of the market of digital products/services. The following institutions are included in the driving forces of digital cubic space: digital hubs, digital platforms, digital currency, FinTech, RegTech.
 
Date 2019-05-21
 
Type Доповідь на конференції чи семінарі
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27664/1/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%20%D0%9D.%D0%9C.%2011_05.2019.%20%D1%81.%2044-45.pdf
Краус, Наталія Миколаївна (2019) Цифрова економічна доповнена реальність In: Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародний економічний форум, 21-24 травня 2019 р., Київ.