Запис Детальніше

Впровадження індустрії 4.0 в діяльність будівельних підприємств

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27665/
http://reposit.pntu.edu.ua/bitstream/PoltNTU/5813/1/Alyoshin_Borodina_Hafiiak_Nosach%20%C2%ABBuilding%20Innovations%20%E2%80%93%202019%C2%BB.pdf
 
Title Впровадження індустрії 4.0 в діяльність будівельних підприємств
Implementation of industry 4.0 in construction enterprises activity
 
Creator Краус, Наталія Миколаївна
Зернюк, О.В.
Чайкіна, А.О.
 
Subject Міжнародні
 
Description Проаналізовано створення цифрових промислових платформ
будівельної галузі в різних країнах світу та їх адаптацію до ринкових реалій.
Встановлено, що для того, щоб трансформувати в Україні системи управління будівельними підприємствами, упровадження й реалізація відцифрування
промисловості мають бути передусім націлені на розробку механізмів адаптації господарської системи країни до загальноєвропейського простору та реалізації
проектів, що вимагають колективних зусиль із залученням громадських та приватних
зацікавлених сторін на регіональному й національному рівнях. Обґрунтовано і розкрито
заходи, щодо поєднання потенціалу наукових досліджень, інноваційних розробок
безпосередньо з промисловістю й практичним будівництвом.
In article was analysed creation of digital industrial platforms of the construction industry in different countries of the world and their adaptation to market
realities. It has been established that in order to transform management system of construction enterprises in Ukraine, introduction and realization of industrial digitization should primarily focus on the development of mechanisms for adapting the country’s economic system to the European space and implementing projects that require collective efforts involving public and private stakeholders at regional and national levels. Authors
substantiated and revealed measures for combination potential of scientific research,
innovative developments directly with industry and practical construction.
 
Date 2019-05-23
 
Type Доповідь на конференції чи семінарі
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27665/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83-509-511.pdf
Краус, Наталія Миколаївна та Зернюк, О.В. та Чайкіна, А.О. (2019) Впровадження індустрії 4.0 в діяльність будівельних підприємств In: Збірник наукових праць ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23 – 24 травня 2019 року – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 634 с., 23-24 травня 2019 р., Полтава-Баку.