Запис Детальніше

Cloud-oriented Training Technologies as a Means of Forming the XXI Century Skills of Future Mathematics Teachers

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27680/
http://ceur-ws.org/Vol-2387/
 
Title Cloud-oriented Training Technologies as a Means of Forming the XXI Century Skills of Future Mathematics Teachers
Хмаро орієнтовані технології навчання як засіб формування навичок ХХІ століття у майбутніх учителів математики
Облако ориентированные технологии обучения как средство формирования навыков XXI века у будущих учителей математики
 
Creator Астаф'єва, Марія Миколаївна
Бодненко, Дмитро Миколайович
Прошкін, Володимир Вадимович
 
Subject Наукові (входять до інших наукометричних баз, крім перерахованих, мають ISSN, DOI, індекс цитування)
 
Description The possibilities of cloud-oriented learning technologies based on computer-based mathematical systems (SCM) to form the skills of the XXI century of future mathematics teachers, in particular, critical thinking, have been
substantiated. It has been established that computer support for this process is effectively provided by SCM GeoGebra and cloud-based learning technologies. It has been established forms and methods of education in which SCM GeoGebra and cloud-oriented learning technologies are used. It has been experimentally proved the expediency of using cloud-oriented technologies on the basis of SCM for forming the critical thinking for future mathematics teachers. The estimation of efficiency is carried out by methods of the theory of fuzzy sets.
Обґрунтовано можливості хмаро орієнтованих технологій навчання на основі систем комп’ютерної математики (СКМ) для формування у майбутніх учителів математики навичок ХХІ століття, зокрема, критичного мислення. Установлено, що комп’ютерна підтримка зазначеного процесу ефективно забезпечується СКМ GeoGebra та хмаро орієнтованими технологіями навчання. Експериментально доведено доцільність використання хмаро орієнтованих технологій на основі СКМ для формування критичного мислення майбутніх учителів математики. Оцінка ефективності проведена методами теорії нечітких множин
Обосновано возможности облако ориентированных технологий обучения на основе систем компьютерной математики (СКМ) для формирования у будущих учителей математики навыков XXI века, в частности, критического мышления. Установлено, что компьютерная поддержка указанного процесса эффективно обеспечивается СКМ GeoGebra и облако ориентированными технологиями обучения. Экспериментально доказана целесообразность использования облако ориентированных технологий на основе СКМ для формирования критического мышления будущих учителей математики. Оценка эффективности проведена методами теории нечетких множеств
 
Publisher ceur-ws.org/
 
Date 2019-06
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27680/1/M_Astafieva_ICT_2019_FITU.pdf
Астаф'єва, Марія Миколаївна та Бодненко, Дмитро Миколайович та Прошкін, Володимир Вадимович (2019) Хмаро орієнтовані технології навчання як засіб формування навичок ХХІ століття у майбутніх учителів математики ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. с. 507-512. ISSN 1613-0073