Запис Детальніше

Якісні показники молока корів при використанні напівприродних пасовищ Полісся України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Якісні показники молока корів при використанні напівприродних пасовищ Полісся України
 
Creator Славов, В. П.
Дідух, М. І.
Трохименко, В. З.
Гранківський, М. В.
Slavov, V.
Diduh, N.
Trohimenko, V.
Hrankivskyi, M.
Дедух, Н. И.
Гранковский, М. В.
 
Subject молоко
корови
радіонукліди
milk
cows
radionuclides
коровы
радионуклиды
 
Description Аналіз багаточисленних досліджень з проблем формування дозових навантажень на організм тварин та людини свідчить, що аграрний сектор є основним джерелом надходження радіонуклідів до організму. Особливо гостро стоїть питання дози внутрішнього опромінення населення, яке проживає на радіоактивно забруднених територіях після аварії на ЧАЕС. При цьому доросле населення України від 50 до 80% дози внутрішнього опромінення отримує за рахунок споживання молока, а у частини дитячого населення за рахунок молока та молочних продуктів цей показник в раціоні досягає 100%.
Анализ многочисленных исследований по проблемам формирования дозовых нагрузок на организм животных и человека показывает, что аграрный сектор является основным источником поступления радионуклидов в организм. Особенно остро стоит вопрос дозы внутреннего облучения населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях после аварии на ЧАЭС. При этом взрослое население Украины от 50 до 80% дозы внутреннего облучения получает за счет потребления молока, а у части детского населения за счет молока и молочных продуктов этот показатель в рационе достигает 100%.
An analysis of numerous studies on the problems of the formation of dose loads on the body of animals and humans suggests that the agricultural sector is the main source of radionuclides into the body. Particularly acute is the question of the dose of internal radiation exposure of the population living on radioactively contaminated territories after the Chernobyl accident. At the same time, the adult population of Ukraine receives from 50 to 80% of the dose of internal radiation due to milk consumption, and in the part of the children’s population at the expense of milk and dairy products, this indicator in the diet reaches 100%.
 
Date 2019-06-26T12:22:40Z
2019-06-26T12:22:40Z
2018
 
Type Conference materials
 
Identifier Якісні показники молока корів при використанні напівприродних пасовищ Полісся України / В. П. Славов, М. І. Дідух, В. З. Трохименко, М. В. Гранківський // Інноваційний розвиток харчової індустрії : зб. наук. пр. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф., 20 листоп. 2018 р. – К. : Ін-т продовольчих ресурсів НААН, 2018. – С. 89–92.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9645
 
Language uk
 
Publisher Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрни наук України