Запис Детальніше

Формування позитивної мотивації до навчання у молодших школярів засобами ігрових прийомів

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27686/
 
Title Формування позитивної мотивації до навчання у молодших школярів засобами ігрових прийомів
Formation of positive learning motivation in primary school by using game technigues
Формирование положительной мотивации к обучению у младших школьников средствами игровых приемов
 
Creator Новик, Ірина Михайлівна
 
Subject Index Copernicus
Наукові (входять до інших наукометричних баз, крім перерахованих, мають ISSN, DOI, індекс цитування)
 
Description У статті здійснено комплексний аналіз психологічних, педагогічних і методичних джерел з досліджуваної проблеми. Розкрито сутність і зміст ігрових методів і прийомів у формуванні позитивної мотивації до навчання в учнів молодшого шкільного віку. Обґрунтовано методичний супровід застосування ігрових технологій у навчанні першокласників. Визначено й охарактеризовано мотиви навчання сучасних молодших школярів. Проаналізовано досвід використання ігрових прийомів у початковій школі, а також подано зразки авторського практикуму для учнів початкових класів «Навчаємось у грі» щодо формування у них позитивної мотивації до шкільного навчання засобами ігрових прийомів. Сформовано методичні рекомендації для педагогів щодо формування позитивної мотивації до навчання в учнів засобами ігрових прийомів.
The essence and content of the game techniques in positive learning motivation of primary school students are analyzed in the article. The peculiarities of gaming technologies as one of the means of forming of positive learning motivation for the first grade students are analyzed. The experience of using gaming techniques in primary school is described as well as samples of the authors workshop for primary school students
as for the formation of positive learning motivation by using game technologies are
presented.
В статье осуществлен комплексный анализ психологических, педагогических и методических источников по исследуемой проблеме. Раскрыта сущность и содержание игровых методов и приемов формирования положительной мотивации к обучению у учащихся младшего школьного возраста. Обоснованно методическое сопровождение применения игровых технологий в обучении первоклассников. Определены и охарактеризованы мотивы учения современных младших школьников. Проанализирован опыт использования игровых приемов в начальной школе, а также представлены образцы авторского практикума для учащихся начальных классов «Учимся в игре» по формированию у них положительной мотивации к школьному обучению средствами игровых приемов. Сформированы методические рекомендации для педагогов по формированию положительной мотивации к обучению у учащихся средствами игровых приемов.
 
Date 2019-05
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27686/1/I_Novyk_MV_5_2019.pdf
Новик, Ірина Михайлівна (2019) Формування позитивної мотивації до навчання у молодших школярів засобами ігрових прийомів Молодий вчений (5). с. 156-159. ISSN 2304-5809