Запис Детальніше

Збалансоване харчування як головний чинник здоров’я студентської молоді

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Збалансоване харчування як головний чинник здоров’я студентської молоді
 
Creator Пантус, О. О.
Сергеєва, Н. Ю.
Ободзінська, О. В.
Пантус, Е. А.
Сергеева, Н. Ю.
Ободзинская, О. В.
Pantus, O.
Sergeyeva, N.
Obodzinska, O.
 
Subject здоров’я
збалансоване харчування
харчовий раціон
студент
здоровье
сбалансированное питание
пищевой рацион
health
balanced nutrition
diet
student
 
Description Харчування молоді – одна з найважливіших проблем сучасності, яке формує здоров'я нації, визначає ріст та розвиток організму, рівень працездатності, ступінь імунітету до впливу різних негативних факторів навколишнього середовища. Навчання у ЗВО вимагає від студентів інтенсивної розумової праці з опануванням великих об'ємів інформації, напруження пам'яті та концентрації уваги, високого психоемоційного навантаження, особливо під час заліково-екзаменаційної сесії. Темп сучасного життя, екологічна криза, нестача часу, недбале ставлення до власного здоров'я, що проявляється у некомпетентності в питаннях культури харчування призвело до нерозбірливості у виборі продуктів.
Питание молодежи – одна из важнейших проблем современности, которое формирует здоровье нации, определяет рост и развитие организма, уровень работоспособности, степень иммунитета к воздействию различных негативных факторов окружающей среды. Обучение в ВУЗе требует от студентов интенсивной умственной работы с овладением больших объемов информации, напряжение памяти и концентрации внимания, высокой психоэмоциональной нагрузки, особенно во время зачетно-экзаменационной сессии. Темп современной жизни, экологический кризис, нехватка времени, небрежное отношение к собственному здоровью, что проявляется в некомпетентности в вопросах культуры питания привело к неразборчивости в выборе продуктов.
Nutrition of youth is one of the most important problems of the present, which forms the health of the nation, determines the growth and development of the organism, the level of efficiency, the degree of immunity to the impact of various negative environmental factors. Studying in University requires students of intensive mental work with the mastery of large volumes of information, memory stress and concentration of attention, high psycho-emotional stress, especially during the exam session. The pace of modern life, the ecological crisis, the lack of time, careless attitude to their own health, manifested in incompetence in the culture of nutrition led to indecisiveness in the choice of products.
 
Date 2019-07-01T13:41:15Z
2019-07-01T13:41:15Z
2019
 
Type Article
 
Identifier Пантус О. О. Збалансоване харчування як головний чинник здоров’я студентської молоді / О. О. Пантус, Н. Ю. Сергеєва, О. В. Ободзінська // Біологічні дослідження – 2019 : зб. наук. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Полісся, 2019. – С. 388–390.
978-966-655-901-5
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9651
 
Language uk
 
Publisher Житомирський державний університет імені Івана Франка; Полісся