Запис Детальніше

Стан галузі бджільництва на Житомирщині

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Стан галузі бджільництва на Житомирщині
 
Creator Лісогурська, О. В.
Кривий, М. М.
Лісогурська, Д. В.
Фурман, С. В.
Ковальчук, І. В.
Дорохов, В. І.
Лисогурская, О. В.
Кривой, М. Н.
Лисогурская, Д. В.
Ковальчук, И. В.
Дорохов, В. И.
Lisogurska, О.
Kryvyi, M.
Lisohurska, D.
Furman, S.
Kovalchuk, I.
Dorokhov, V.
 
Subject бджільництво
бджолина сім’я
вимирання бджіл
пчеловодство
пчелиная семья
вымирание пчел
apiculture
bee colony
extinction of bees
 
Description Бджільництво, ставши важливою галуззю сільського господарства, водночас залишається невід’ємною частиною живої природи, складовою екології, що потребує уваги й охорони [2, C. 260].
Кілька років тому з’явилася інформація про масове вимирання бджіл. Вперше дана проблема, яка отримала назву «синдром руйнування колоній», була описана в 2006 році американськими бджолярами. Згідно з даними Всесвітнього фонду захисту бджіл з 1961 року кількість бджолиних сімей у США зменшилася удвічі, і щороку вимирає більше 30% бджолиних колоній. У Європі цей показник становить 20%. У Німеччині за останні 50 років кількість бджолиних сімей скоротилася на 75%. Подібна тенденція спостерігається у Франції, Бельгії, Італії, Греції та інших країнах світу [3].
Пчеловодство, став важной отраслью сельского хозяйства, одновременно остается неотъемлемой частью живой природы, составляющей экологии, требует внимания и охраны [2, C. 260].
Несколько лет назад появилась информация о массовом вымирании пчел. Впервые данная проблема, которая получила название «синдром разрушения колоний», была описана в 2006 году американскими пчеловодами. Согласно данным Всемирного фонда защиты пчел с 1961 года количество пчелиных семей в США уменьшилось вдвое, и каждый год вымирает более 30% пчелиных колоний. В Европе этот показатель составляет 20%. В Германии за последние 50 лет количество пчелиных семей сократилась на 75%. Подобная тенденция наблюдается во Франции, Бельгии, Италии, Греции и других странах мира [3].
Beekeeping, becoming an important branch of agriculture, at the same time remains an integral part of wildlife, an integral part of ecology, which needs attention and protection [2, P. 260].
Several years ago there was information about the mass extinction of bees. For the first time this problem, known as the «syndrome of colony destruction», was described in 2006 by American beekeepers. According to the Worldwide Fund for the Protection of Bees since 1961, the number of bee families in the US has halved, and more than 30% of the bee colonies die each year. In Europe, this figure is 20%. In Germany over the past 50 years, the number of bee families has decreased by 75%. A similar trend is observed in France, Belgium, Italy, Greece and other countries of the world [3].
 
Date 2019-07-03T12:27:23Z
2019-07-03T12:27:23Z
2019
 
Type Conference materials
 
Identifier Стан галузі бджільництва на Житомирщині / О. В. Лісогурська, М. М. Кривий, Д. В. Лісогурська [та ін.] // Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2019 р. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 40–44.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9654
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет; Житомирський державний університет імені Івана Франка