Запис Детальніше

Consolidating role of historical memory in formation the moral foundations of modern Ukrainian society

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27700/
 
Title Consolidating role of historical memory in formation
the moral foundations of modern Ukrainian society
Консолідуюча роль історичної пам’яті у формуванні
моральних засад сучасного українського суспільства
Консолидирующая роль исторической памяти в формировании
нравственных основ современного украинского общества
 
Creator Овсянкіна, Людмила Анатоліївна
 
Subject Index Copernicus
РИНЦ
Фахові (входять до переліку фахових, затверджений МОН)
 
Description The article is devoted to the analysis of the consolidating role of historical memory in forming the moral principles of modern Ukrainian society. The significance of historical memory in the development of the collective consciousness of the Ukrainian nation, the translation of all spiritual experience – knowledge of higher moral values: goodness, truth, beauty, love for freedom and justice – to the next generations is highlighted. Man and people in general are considered as the main bearers, actors and creators of historical memory. It is analyzed that the best ethical examples are created in national history as certain ways of comprehension of national interests. They are firmly fixed in historical memory and go to the historical arena in a dialectical progression – in a new form, taking into account the modern conditions of life, new pragmatic knowledge, technologies and ideas that each new generation produces.
Стаття присвячена аналізу консолідуючої ролі історичної пам’яті у формуванні моральних засад сучасного українського соціуму. Висвітлено значення історичної пам’яті у виробленні колективної свідомості української нації, трансляції усього духовного досвіду наступним поколінням, – знань про вищі моральні цінності: добро, істину, красу, любов до свободи та справедливості. Людина і народ у цілому розглянуті як головні носії, суб’єкти і творці історичної пам’яті. Проаналізовано базові етичні принципи національної історії як певні способи усвідомлення та осмислення національних інтересів. Вони міцно закріплюються в історичній пам’яті і виходять на історичну арену в діалектичній прогресії, – у новому вигляді, враховуючи сучасні умови життєдіяльності, нові прагматичні знання, технології та ідеї, притаманні кожному новому поколінню.
Доведено, що у процесі взаємодії між людиною та суспільством, а також у виникненні консенсусу між ними можна простежити таку закономірність: людина, реалізуючи свої різноманітні потреби, вступає в соціальні, моральні та інші відносини з іншими людьми; якщо суспільство йде назустріч її бажанням та вимогам, – між ними виникають соціальні відносини позитивної взаємодії, злагоди. У свою чергу, соціальне середовище теж прагне отримати від людини деякі цінності та ресурси, – формування в неї таких морально-соціальних якостей, як працелюбство, законослухняність, дисциплінованість, відповідальність тощо та їхнє ефективне практичне втілення у різноманітних сферах життєдіяльності. Якщо це досягається, то між людьми та соціальним середовищем, яке надає їм бажані блага, завдяки процесу самоорганізації складаються соціальні відносини конструктивної співпраці та консенсусу. Якщо ж суб’єкти соціальної взаємодії не отримують один від одного бажаних благ, відносини між ними стають конфліктними. Отже, соціальні відносини виявляються у різних формах, але у будь-яких випадках вони складаються на основі прагнень людей до різноманітних матеріально-економічних й моральних благ та цінностей. Зрештою, відповідне прагнення викликається потребами як людей, так і суспільства в цілому. Акцентовано, що результат цього прагнення залежить від взаємного врахування тих моральних засад та принципів, що історично сформувалися у соціумі і стали складовою частиною його історичної пам’яті.
Статья посвящена анализу консолидирующей роли исторической памяти в формировании нравственных основ современного украинского социума. Показано значение исторической памяти в выработке коллективного сознания украинской нации, трансляции всего духовного опыта следующим поколениям, – знаний о высших нравственных ценностях: добре, истине, красоте, любви к свободе и справедливости. Человек и народ в целом рассмотрены как главные носители, субъекты и создатели исторической памяти. Проанализировано, что лучшие этические образцы выработаны в национальной истории как определенные способы осознания и осмысления национальных интересов. Они прочно закрепляются в исторической памяти и выходят на историческую арену в диалектической прогрессии – в новом виде, учитывая современные условия жизнедеятельности, новые прагматические знания, технологии и идеи, которые вырабатывает каждое новое поколение.
 
Publisher Український культурологічний центр
 
Date 2019-02
 
Type Стаття
PeerReviewed
 
Format text
 
Language ru
 
Identifier http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27700/1/L_Ovsiankina_Skhid_1_IFF.pdf.pdf
Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2019) Consolidating role of historical memory in formation the moral foundations of modern Ukrainian society Схід (1 (159). с. 49-54. ISSN 1728-9343