Запис Детальніше

Удосконалення маркетингової діяльності в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Удосконалення маркетингової діяльності в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
 
Creator Шиліпук, Ольга Ярославівна
 
Contributor Артеменко, Ліна Петрівна
 
Subject маркетингова діяльність
конкурентоспроможність підприємства
маркетинг
маркетинговий розвиток торговопосередницького підприємства
удосконалення маркетингової діяльності
шляхи економічного обґрунтування запропонованих заходів
реклама
marketing activity
enterprise competitiveness
marketing
marketing development of trade and intermediary enterprises
improvement of marketing activity
ways of economic substantiation of proposed measures
advertising
 
Description Дипломна робота на тему: «Удосконалення маркетингової діяльності в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства» містить 114 сторінок, 30 таблиць, 11 рисунків, 3 додатки. Перелік посилань нараховує 43 найменування. Метою роботи є розробка шляхів удосконалення маркетингової діяльності підприємства у сучасних умовах ринкового становища України. Методи дослідження. У процесі дослідження шляхів удосконалення маркетингової діяльності торгово-посередницького підприємства застосовувалися: методи економічного і статистичного аналізу, групування, графічного моделювання організаційних структур, метод порівняння, метод експертних оцінок і графічний метод. Результати дослідження були дослідженні та прийняті до розгляду підприємством «КОНТЕ Україна» для забезпечення удосконалення використання маркетингової діяльності, цим самим забезпечивши зростання конкурентоспроможності підприємства. Результати впровадження дослідження апробовано на: Міжнародній науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління», а також на міжнародній науково-практичної конференції «Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти»
Diploma work on the topic: «Improvement of marketing activity in ensuring the competitiveness of the enterprise» contains 114 pages, 30 tables, 11 figures, 3 applications. The list of references has 43 titles. The purpose of the work is to develop ways to improve the marketing activity of the enterprise in the current conditions of the market situation in Ukraine. Research methods. In the process of studying the ways of improving the marketing activities of the trade and intermediary enterprise used: methods of economic and statistical analysis, grouping, graphical modeling of organizational structures, the method of comparison, the method of expert evaluations and the graphical method. The results of the study were investigated and taken into consideration by KONTE Ukraine Company in order to improve the use of marketing activities, thus ensuring the growth of the competitiveness of the enterprise. The results of the research implementation were tested on: International scientific and practical conference "Scientific and technological development: economy, technology, management", as well as at the international scientific and practical conference "Trends in the development of the economy in 2018: analytical and theoretical and methodological aspects"
 
Date 2019-07-11T09:06:11Z
2019-07-11T09:06:11Z
2019
 
Type Bachelor Thesis
 
Identifier Шиліпук, О. Я. Удосконалення маркетингової діяльності в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства : дипломна робота … бакалавра : 6.030601 Менеджмент / Шиліпук Ольга Ярославівна. – Київ, 2019. – 111 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28311
 
Language uk
 
Format 111 с.
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ