Запис Детальніше

Тенденції змін в романо-германській правовій системі

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Тенденції змін в романо-германській правовій системі
 
Creator Лаус, В. В.
Ляшенко, Р. Д.
Laus, V.
Lyashenko, R.
 
Subject правові системи
правові сім’ї
школи
римське право
правові звичаї
legal systems
legal families
schools
roman law
legal customs
правовые системы
правовые семьи
школы
римское право
правовые обычаи
 
Description Сучасний період розвитку суспільства характеризується якісно новим станом, який визначається як процес глобалізації, що об’єднує національні утворення в єдину світову систему. Світове співтовариство в даний час прагне до можливо більш широкого об’єднання, і не тільки в галузі економіки, але і в області права. У зв’язку з цим особливого значення набувають дослідження романо-германської правової системи, яка об’єднує правові системи більшості країн континентальної Європи.
The modern period of development of society is characterized by a qualitatively new state, which is defined as the process of globalization, which unites national education into a single world system. The world community is now striving for a broader unification, not only in the field of economics, but also in the field of law. In this connection, the research of the Romano-Germanic legal system, which unites the legal systems of most countries of continental Europe, is of particular importance.
Современный период развития общества характеризуется качественно новым состоянием, которое определяется как процесс глобализации, который объединяет национальные образования в единую мировую систему. Мировое сообщество в настоящее время стремится к возможно более широкому объединению, и не только в области экономики, но и в области права. В связи с этим особое значение приобретают исследования романо-германской правовой системы, которая объединяет правовые системы большинства стран континентальной Европы.
 
Date 2019-07-11T06:54:18Z
2019-07-11T06:54:18Z
2018
 
Type Conference materials
 
Identifier Лаус В. В. Тенденції змін в романо-германській правовій системі / В. В. Лаус, Р. Д. Ляшенко // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2018 р. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – C. 157–160.
978-617-7703-13-5
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9682
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет; О. О. Євенок