Запис Детальніше

Юридична техніка Земельного кодексу УРСР 1970 р. та Земельного кодексу України 2001 р.

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Юридична техніка Земельного кодексу УРСР 1970 р. та Земельного кодексу України 2001 р.
 
Creator Патлачук, О. В.
Patlachuk, O.
 
Subject юридична техніка
водна ерозія
принципи земельного права
Земельний кодекс
legal technique
water erosion
principles of land law
Land Code
юридическая техника
водная эрозия
принципы земельного права
Земельный кодекс
 
Description Актуальність теми дослідження пов’язана з тим, що у ст. 14 Конституції земля визначається як національне багатство України, яке потребує свого особливого захисту. На сьогодні склалась ситуація, коли правопорушення, пов’язані з цим природним ресурсом, стали звичайним явищем. Надійний захист цього природного ресурсу потребує підвищення ефективності та застосовування нових підходів у правовому захисту землі від незаконного захоплення, від вітрової та водної ерозій, від використання, знищення бонітету.
Relevance of the research topic is related to the fact that in Art. 14 of the Constitution, the land is defined as the national wealth of Ukraine, which needs its special protection. Today, the situation has arisen when the offenses related to this natural resource have become commonplace. Reliable protection of this natural resource needs to increase the efficiency and application of new approaches in legal protection of land from unlawful seizure, from wind and water erosion, from the use, destruction of the bonite.
Актуальность темы исследования связана с тем, что в ст. 14 Конституции земля определяется как национальное богатство Украины, которое требует своей особой защиты. На сегодня сложилась ситуация, когда правонарушения, связанные с этим природным ресурсом, стали обычным явлением. Надежную защиту этого природного ресурса требует повышения эффективности и применения новых подходов в правовой защите земли от незаконного захвата, от ветровой и водной эрозий, использования, уничтожения бонитета.
 
Date 2019-07-11T12:25:33Z
2019-07-11T12:25:33Z
2018
 
Type Conference materials
 
Identifier Патлачук О. В. Юридична техніка Земельного кодексу УРСР 1970 р. та Земельного кодексу України 2001 р. / О. В. Патлачук // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2018 р. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – C. 277–281.
978-617-7703-13-5
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9687
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет; О. О. Євенок