Запис Детальніше

Дослідження шляхів підвищення енергоефективності п’єзоелектричних віброгенераторів напруги

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження шляхів підвищення енергоефективності п’єзоелектричних віброгенераторів напруги
 
Creator Максимець, Максим Олексійович
 
Contributor Артеменко, Михайло Юхимович
 
Subject відновлювальна енергія
п’єзокераміка
вібрація
п’єзоелектричний віброгенератор
п’єзоелектричний ефект
біморф
кантилевер
харвестер
renewable energy
piezoceramic
vibration
piezoelectric vibration generator
piezoelectric effect
bimorph
cantilever
harvester
 
Description Актуальність теми. Людство , з кожним роком, споживають все більше енергії, кількість населення росте, а з ним і енерговитрати, тому саме цей природний ресурс є одним із важливіших, у наш час. Над цією проблемою завжди працюють велика кількість людей, до того ж нас оточує безліч невичерпних джерел живлення. Одним із приладів що збирають енергію є харвестер, що черпає енергію зі звичайної вібрації. Ці механізми представляють великий інтерес для багатьох дослідників, оскільки п'єзоелектричні перетворювачі здатні генерувати електричну напругу із різними методами, такими як тепловий, електричний, механічний і електромагнітний. До того ж вони мають великий термін служби, можуть замінити звичайні акумулятори ,та не мають відходів,
Метою роботи є дослідити п’єзоелектричний матеріал та явище п'єзоефетку, проаналізувавши який матеріал п'єзоелектрики буде краще для використання різних генераторів, пошук шляхів підвищення енергоефективності генераторів напруги, оптимізувавши його для отримання максимальної потужності, при мінімальній напрузі.
Actuality of theme. Every year, humanity consumes more and more energy, the population grows, and with it energy, so this particular natural resource is one of the most important in our time. A large number of people always work on this problem, besides, we are surrounded by many inexhaustible sources of power. One of the devices that collect energy is a harvester that extracts energy from normal vibration. These mechanisms are of great interest to many researchers since piezoelectric transducers are capable of generating electrical voltage with different methods such as thermal, electrical, mechanical and electromagnetic. In addition, they have a long life, can replace conventional batteries, and have no waste,
The purpose of the work is to investigate the piezoelectric material and the piezoelectric phenomenon, analyzing what kind of piezoelectric material would be better for using different generators, finding ways to increase the energy efficiency of voltage generators, optimizing it to obtain maximum power, with minimal voltage.
 
Date 2019-07-12T07:57:05Z
2019-07-12T07:57:05Z
2019-06
 
Type Bachelor Thesis
 
Identifier Максимець, М. О. Дослідження шляхів підвищення енергоефективності п’єзоелектричних віброгенераторів напруги : дипломна робота ... бакалавра : 6.050803 Акустотехніка / Максимець Максим Олексійович. – Київ, 2019. – 61 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28340
 
Language uk
 
Format 61 с.
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ