Запис Детальніше

Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу випарювання у виробництві нітроамофоски

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу випарювання у виробництві нітроамофоски
 
Creator Мельник, Микола Андрійович
 
Contributor Бойко, Тетяна Владиславівна
 
Subject комп’ютерне моделювання
автоматизація
випарювання нітрату амонію
матеріальний баланс
нітроамофоска
компьютерное моделирование
автоматизация
выпаривание нитрата амония
материальный баланс
нитроаммофоска
 
Description Темою даного проекту є комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу випарювання у виробництві нітроамофоски.
Метою даного проекту є комп’ютерне моделювання схеми виробництва нітроамофоски, розрахунок основних характеристик, проектний розрахунок випарного апарату, розробка обчислювального модуля для проектування, розробка схеми автоматизації.
В проекті обґрунтовано норми технологічних режимів, наведена технологічна схема виробництва нітроамофоски.
Розглянуті характеристики технологічної схеми процесу випарювання.
Виконано комп’ютерний розрахунок матеріального балансу процесу в програмі — симуляторі Chemcad 7.1.2.
Побудовано алгоритм проектного розрахунку однокорпусного випарного апарата плівкового типу із застосуванням ітераційних процедур щодо визначення параметрів процесу.
Розроблено обчислювальний модуль для проведення розрахунку апарату за допомогою мови програмування C#.
Розроблено схему автоматизації процесу. Обрані необхідні пристрої для контролю і регулювання.
Проведено економіко-організаційні розрахунки основних техніко-економічних показників даного виробництва з урахуванням автоматизації виробництва.
Розглянуто техніку безпеки проведення виробничого процесу. Наведено технічні рішення з техніки безпеки.
The project of computer simulation and automation of the evaporation process in the production of nitroamophos
The purpose of this project is computer simulation of the production scheme of nitroamofoski, calculation of the main characteristics, design calculation of the evaporator, development of the computing module for design, development of the automation scheme.
The project substantiates the norms of the technological regimes, gives a technological diagram of nitroamophos production. The characteristics of the technological scheme of the evaporation process are considered.
Computer calculation of the material balance of the process in the program - simulator Chemcad 7.1.2.
The algorithm of design calculation of a single-body evaporator of film type with the use of iterative procedures for determination of process parameters was constructed.
A computational module for calculating the machine using a C # programming language has been developed.
The scheme of process automation is developed. Selected devices for monitoring and regulation.
The economic-organizational calculations of the main technical and economic indicators of this production taking into account the automation of production are carried out.
The safety technology of the production process is considered. Technical safety solutions are given.
Темой данного проекта является компьютерное моделирование и автоматизация процесса выпаривания в производстве нитроаммофоски.
Целью данного проекта является компьютерное моделирование схемы производства нитроаммофоски, расчет основных характеристик, проектный расчет испарительного аппарата, разработка вычислительного модуля для проектирования, разработка схемы автоматизации.
В проекте обоснованно нормы технологических режимов, приведена технологическая схема производства нитроаммофоски. Рассмотрены характеристики технологической схемы процесса выпаривания.
Выполнен компьютерный расчет материального баланса процесса в программе - симуляторе Chemcad 7.1.2.
Построен алгоритм проектного расчета однокорпусного испарительного аппарата пленочного типа с применением итерационных процедур по определению параметров процесса.
Разработан вычислительный модуль для проведения расчета аппарата с помощью языка программирования C #.
Разработана схема автоматизации процесса. Избраны необходимые устройства для контроля и регулирования.
Проведены экономико-организационные расчеты основных технико-экономических показателей данного производства с учетом автоматизации
производства.
Рассмотрена техника безопасности проведения производственного процесса. Приведены технические решения по технике безопасности.
 
Date 2019-07-15T10:12:10Z
2019-07-15T10:12:10Z
2019-06
 
Type Bachelor Thesis
 
Identifier Мельник, М. А. Комп’ютерне моделювання та автоматизація процесу випарювання у виробництві нітроамофоски : дипломний проект ... бакалавра : 6.050202(151) Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Мельник Микола Андрійович. – Київ, 2019. – 99 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28373
 
Language uk
 
Format 99 с.
application/pdf
 
Publisher КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ