Запис Детальніше

Критика законодавства як різновид правової аргументації

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Критика законодавства як різновид правової аргументації
 
Creator Ляшенко, Р. Д.
Lyashenko, R.
 
Subject критика законодавства
аргументація
нормативно-правові акти
criticism of legislation
argumentation
normative and legal acts
критика законодательства
аргументация
нормативно-правовые акты
 
Description Якість діючого законодавства – це основа ефективності правового регулювання у суспільстві. Не існує держави, яка б мала ідеальну систему законодавства, яке ніколи і ніким не критикувалося. Критика – постійний «супутник» законодавства, від якого значною мірою залежить ступінь його досконалості та ефективність реалізації.
На сучасному етапі розвитку суспільства критика законодавства здійснюється великою кількістю юристів, громадських організацій, політичних партій та окремих громадян безсистемно, з різних, часом прямо протилежних методологічних позицій, з випередженням або запізненням.
The quality of the current legislation is the basis of the effectiveness of legal regulation in society. There is no state that would have an ideal system of legislation that has never been criticized by anyone. Criticism is a constant «companion» of legislation, which depends to a large extent on the degree of its perfection and effectiveness of implementation.
At the present stage of society's development, criticism of the legislation is carried out by a large number of lawyers, public organizations, political parties and individual citizens in a systematic manner, from different, sometimes directly opposite, methodological positions, with advance or delay.
Качество действующего законодательства – это основа эффективности правового регулирования в обществе. Не существует государства, которое имело бы идеальную систему законодательства, которое никогда и никем не критиковалось бы. Критика – постоянный «спутник» законодательства, от которой в значительной степени зависит степень его совершенства и эффективность реализации.
На современном этапе развития общества критика законодательства осуществляется большим количеством юристов, общественных организаций, политических партий и отдельных граждан бессистемно, с разных, порой прямо противоположных методологических позиций, с опережением или запаздыванием.
 
Date 2019-07-16T13:21:08Z
2019-07-16T13:21:08Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Ляшенко Р. Д. Критика законодавства як різновид правової аргументації / Р. Д. Ляшенко // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2015 р. – Житомир : Євенок О. О., 2015. – C. 39–41.
978-617-7265-21-3
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9694
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет; Євенок О. О.