Запис Детальніше

Специфіка процесу формування правової політики в Україні

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Специфіка процесу формування правової політики в Україні
 
Creator Ратинська, Т. В.
Ratynska, T.
Ратинская, Т. В.
 
Subject правова політика
політико-правовий документ
правова держава
legal policy
political and legal document
legal state
правовая политика
политико-правовой документ
правовое государство
 
Description Безсистемність у процесі реформування вітчизняної правової політики призводить до неефективності та не дає змогу досягти бажаних результатів. Тому актуальним є дослідження питань щодо стану, підвищення ефективності правової політики в Україні; основних напрямів формування і розвитку правової політики; сутності та призначення правової ідеології як визначального складника державної правової політики України тощо.
Питання формування, розвитку, сутності і змісту правової політики в загальному контексті або в розрізі окремих видів досліджувалося у працях М. І. Матузова, О. В. Минькович-Слободяник, М. П. Недюха, О. В. Петришина, П. Л. Фріса, Ю. С. Шемшученка, І. В. Яковюка та ін.
Systematicity in the process of reforming domestic legal policy leads to inefficiency and does not allow to achieve the desired results. Therefore, it is relevant to study the issues related to the state, increase of the efficiency of legal policy in Ukraine; main directions of formation and development of legal policy; the essence and purpose of the legal ideology as a key component of the state legal policy of Ukraine, etc.
The question of the formation, development, essence and content of legal policy in the general context or in the context of individual species was investigated in the writings of M. I. Matuzov, O. V. Minkovich-Slobodyanyk, M. P. Nedyukh, O. V. Petryshin, P. L. Fris, Yu. S. Shemshuchenko, I. V. Yakovuk and others.
Бессистемность в процессе реформирования отечественной правовой политики приводит к неэффективности и не дает возможность достичь желаемых результатов. Поэтому актуальным является исследование вопросов состояния, повышения эффективности правовой политики в Украине; основных направлений формирования и развития правовой политики; сущности и назначения правовой идеологии как определяющего компонента государственной правовой политики Украины и др.
Вопросы формирования, развития, сущности и содержания правовой политики в общем контексте или в разрезе отдельных видов исследовалось в работах М. И. Матузова, А. В. Минькович-Слободяник, М. П. Недюха, А. В. Петришина, П. Л. Фриса, Ю. С. Шемшученко, И. В. Яковюка и др.
 
Date 2019-07-16T11:29:39Z
2019-07-16T11:29:39Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Ратинська Т. В. Специфіка процесу формування правової політики в Україні / Т. В. Ратинська // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2015 р. – Житомир : Євенок О. О., 2015. – C. 52–55.
978-617-7265-21-3
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9692
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет; Євенок О. О.