Запис Детальніше

Офіціозне тлумачення норм права

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Офіціозне тлумачення норм права
 
Creator Мамчур, С. М.
Ляшенко, Р. Д.
Mamchur, S.
Lyashenko, R.
 
Subject тлумачення норм права
норми права
об’єкт дослідження
суб’єкт тлумачення
interpretation of the norms law
norms of law
object of study
subject of interpretation
толкование норм права
нормы права
объект исследования
субъект толкования
 
Description Незважаючи на те, що дослідження проблем тлумачення норм права належить до ряду «вічних», проте у час реформаційних змін у суспільстві й державі, коли переглядаються фундаментальні положення правової науки, вони набувають особливої гостроти й актуальності. Істотні зміни, що відбулися в політичному й суспільному житті, спрямовані на формування громадянського суспільства й правової держави, основоположними принципами якої є пріоритетність прав і свобод людини, внесли свої корективи до усвідомлення необхідності переосмислення застарілих підходів до механізму правореалізаційного процесу, важливим елементом якого є тлумачення норм права.
Despite the fact that the study of problems of the interpretation of the rules of law belongs to a number of «eternal», but in the time of the reformational changes in society and the state, when the fundamental provisions of the legal science are reviewed, they become especially acute and urgent. Significant changes in political and social life aimed at the formation of civil society and the rule of law, the fundamental principles of which are the priority of human rights and freedoms, made their adjustments to the awareness of the need to rethink outdated approaches to the mechanism of the right-realization process, an important element of which is the interpretation of norms right.
Несмотря на то, что исследование проблем толкования норм права входит в число «вечных», однако в настоящее время реформирования изменений в обществе и государстве, когда пересматриваются фундаментальные положения правовой науки, они приобретают особую остроту и актуальность. Существенные изменения, произошедшие в политической и общественной жизни, направленные на формирование гражданского общества и правового государства, основополагающими принципами которой является приоритетность прав и свобод человека, внесли свои коррективы в осознание необходимости переосмысления устаревших подходов к механизму правореализационного процесса, важным элементом которого является толкование норм права.
 
Date 2019-07-17T08:30:57Z
2019-07-17T08:30:57Z
2015
 
Type Conference materials
 
Identifier Мамчур С. М. Офіціозне тлумачення норм права / С. М. Мамчур, Р. Д. Ляшенко // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2015 р. – Житомир : Євенок О. О., 2015. – C. 89–91.
978-617-7265-21-3
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9696
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет; Євенок О. О.