Запис Детальніше

Теоретичні засади технології розвитку індивідуальності студента в процесі професійної підготовки

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Кузьменко, В.У.
 
Date 2012-10-21T00:38:36Z
2012-10-21T00:38:36Z
2011
 
Identifier Кузьменко В.У. Теоретичні засади технології розвитку індивідуальності студента в процесі професійної підготовки / В.У. Кузьменко / Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 5 : збірник наукових праць. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 52-62
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/1519
 
Description Обґрунтовано актуальність проблеми розвитку індивідуальності студента в процесі професійної підготовки, представлено загальну
характеристику праць теоретико-методологічного характеру, присвячених
даній проблемі, визначено основні наукові позиції авторської концепції та схарактеризовано компоненти технології розвитку індивідуальності студента.
Topicality of the student’s individuality development problems intheprocess of
professional preparation is described, common character is tics of the oreticalmethodological work concerned to this problema regiven, main scientific points of
author’s opinion are definedand components of student’s individuality development
technology characterized.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
 
Subject індивідуальність
індивідуальні відмінності
індивідуальний підхід
індивідуальний стиль діяльності
індивідуалізація
технологія
професійна підготовка
individuality
individual differences
individual approach
individual style of activity
individualization
technology
professional preparation
159.922.6:159.922.73:371. 311.1
 
Title Теоретичні засади технології розвитку індивідуальності студента в процесі професійної підготовки
 
Type Article