Запис Детальніше

Розвиток інституту права власності в Україні, Словаччині та Чехії (історико-правовий аналіз)

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Головко, Людмила Олександрівна
 
Date 2011-10-05T11:35:37Z
2011-10-05T11:35:37Z
2010
 
Identifier Розвиток інституту права власності в Україні, Словаччині та Чехії (історико-правовий аналіз): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Л.О. Головко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/61
 
Description Наведено результати комплексного історико-правового дослідження розвитку інституту права власності в Україні, Словаччині та Чехії з IX ст. до сьогодення. Розкрито закономірності процесу становлення та розвитку та визначено особливості функціонування інституту права власності на теренах цих держав на різних етапах досліджуваного періоду. Описано механізми регулювання права власності на нерухоме майно, зокрема на землю сільськогосподарського призначення, та реєстрації права власності на нерухоме майно. Розкрито особливості правового регулювання кадастру нерухомості у Словаччині та Чехії. Проведено порівняльний аналіз реформування відносин власності в Україні, Словаччині та Чехії у процесі побудови вільного демократичного суспільства з ринковою економікою. На підставі дослідження правового досвіду Словаччини та Чехії обгрунтовано наукові положення та пропозиції щодо удосконалення законодавства України, що регулює інститут права власності з метою підвищення ефективності його впливу на відносини власності.
The thesis is devoted to a complex comparative historic law investigation of the evolution of the institution of property law in Ukraine, Slovakia and Czech Republic from the IX century to the present. The process of formation and development of the institution of property law and features of its function in these states, at different stages of the investigated period, are studied.
Special emphasis was concentrated on the property law on the real estate, especially of agricultural land and registration of property law on real estate. Legal regulation of the cadastre of real estate in Slovakia and Czech republic was investigated.
Comparative analysis of the property relation reform in Ukraine, Slovakia and Czech Republic in the process of building free democratic society with market economies was carried out.
As a result of the investigation of the legal experience of Slovakia and Czech Republic, new scientific positions and propositions are presented with the goal of improving Ukraine’s legislation as it applies to the institution of property law in order to increase efficiency in property relations.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject власність
право власності
історія права
охорона права власності
реєстрація права власності
кадастр нерухомості
property
law of property
history of law
protection of the property law
registration of the property law
cadastre of real estate
347.23 (093) (477 : 437.6 : 437.1/.2)
 
Title Розвиток інституту права власності в Україні, Словаччині та Чехії (історико-правовий аналіз)
 
Type Other