Запис Детальніше

Філософсько-педагогічний феномен Михайла Драгоманова

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Ушій, Світлана Несторівна
 
Date 2011-10-05T14:23:39Z
2011-10-05T14:23:39Z
2010
 
Identifier Філософсько-педагогічний феномен Михайла Драгоманова : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.10 / С.Н. Ушій; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010. — 19 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/63
 
Description Проаналізовано еволюцію світогляду М.П. Драгоманова, напрями його педагогічної та просвітницької діяльності, зміст і спрямованість його освітньо-виховних концептів, сучасну культурологічну практику та мовну політику України у дискурсі становлення Об'єднаної Європи. Доведено історичне значення внеску вченого у розвиток української інтелектуальної культури, моралі, відродження духовності нації та виховання особистості. Обгрунтовано висновок щодо ролі національної ідеї у розвитку культури народу, освітянської справи та просвіти населення, родинної педагогіки, національного виховання й українського державотворення.
The evolution of Mykhailo Dragomanov world-view, directions of his pedagogical and enlightening activity, the contents and directions of his educational concepts, modern cultural learning practice and language policy of Ukraine in the discourse of foundation of the United Europe is analyzed in the paper. The historical significance of scientist’s contribution to the development of the Ukrainian intellectual culture, the morality, the revival of a nation’s spirituality and personality’s education is proved. The summary about the role of the national idea in the development of the culture of a nation, educational work and enlightenment of a population, family pedagogics, national education and the Ukrainian state-formation is substantiated.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject українство
світогляд
педагогічний феномен
просвітницька політика
освіта
родинне виховання
українська культура
особистість
М.П. Драгоманов
Ukrainianship
world-view
pedagogical phenomenon
enlightening policy
education
family education
the Ukrainian culture, personality, Mykhailo Dragomanov
personality
Mykhailo Dragomanov
1:37.01(092) М.Драгоманов(043.3)
 
Title Філософсько-педагогічний феномен Михайла Драгоманова
 
Type Other