Запис Детальніше

Формування комунікативних умінь у розумово відсталих старшокласників у процесі вивчення граматики (на матеріалі вивчення прикметника)

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Геращенко, Світлана Іванівна
 
Date 2011-10-06T11:22:36Z
2011-10-06T11:22:36Z
2010
 
Identifier Формування комунікативних умінь у розумово відсталих старшокласників у процесі вивчення граматики (на матеріалі вивчення прикметника): автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / С.І. Геращенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010. — 21 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/66
 
Description Досліджено актуальну психолого-педагогічну проблему формування комунікативних умінь розумово відсталих старшокласників у процесі вивчення граматичної теми "Прикметник" засобами використання різних лексичних, стилістичних, лексико-граматичних і граматико-стилістичних вправ. Розроблено показники, критерії та рівні сформованості комунікативних умінь розумово відсталих учнів, розглянуто особливості їх формування. Розроблено методику розвитку моленнєвих і комунікативних умінь таких школярів і встановлено залежності рівня їх сформованості від граматичних знань і мовленнєвих умінь, зокрема, з теми "Прикметник". Обгрунтовано психолого-педагогічні та методичні засади формування комунікативних умінь розумово відсталих учнів як чинника психологічного розвитку школярів, їх особистісного становлення, оптимізації міжособистісних стосунків та успішної соціалізації у суспільстві
Thesis search is devoted to actual psychological and pedagogical problem to form communicative abilities of mentally retarded senior school students during the learning process of Adjective grammar theme by method to use different lexical, stylistic, lexical and grammar, grammar and stylistic exercises. Indices, criteria and formation levels of mentally retarded students worked out in the thesis helped to determine the peculiarities of their formation process that helped to elaborate the author method directed to develop speech and communicative abilities and also to establish dependence of their formation level on grammar knowledge especially for adjective and speech abilities. A complex of psychological and pedagogical and methodical grounds was worked out to form communicative abilities of mentally retarded students as index of students’ psychological development, their personality formation, interpersonal attitudes optimization and successful socialization in socium.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.Драгоманова
 
Subject комунікативні уміння
розумово відсталі учні
граматичні знання
мовленнєві вміння
корекція психічного розвитку
оптимізація
соціалізація
communicative abilities
mentally retarded students
grammar knowledge
speech abilities
mental development correction
optimization
socialization
376. 42. 016: 811.161. 2 (043.3)
 
Title Формування комунікативних умінь у розумово відсталих старшокласників у процесі вивчення граматики (на матеріалі вивчення прикметника)
 
Type Other