Запис Детальніше

A Nooman of the Social Organism

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Bekh, Volodymyr
 
Date 2011-10-17T12:40:58Z
2011-10-17T12:40:58Z
2010
 
Identifier Bekh, Volodymyr. A Nooman of the Social Organism : monography / V. Bekh. - Sumy : University Book, 2010. - 304 c.
978-966-680-538-9
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/handle/123456789/67
 
Description The monograph considers a social life to be a coherent process of func tioning and development of a rational living substance that occurs in an organismic form. The book examines the world view approach, the ideology of comprehension and the quality of methodological devices with the help of
which social life is scrutinized; reasons causing pathology in a family of social organisms of neolithical origin are originally accounted for.In the context of the philosophical analysis a nooman of the social organism is seen as a dialectical contradiction between personal identity and society; the mechanism of interaction of subjective and objective ingredients of
social integrity is thoroughly elucidated; the approaches to investigation of
morphology of polar forms of life, functioning, self regulation and development
of a social organism are provided, other characteristics of a social organism
are also formulated. The systematic analysis of a social organism of the country
is conducted, its heuristic model is given; the models of a generic type and the simplest social organisms are suggested. The social organism is determined as a substance of noomanal world or as a contradiction between personality and society on the basis of the philosophical analysis. The monograph is addressed to researchers of social processes, schol ars, postgraduates, students, and to everyone who deals with problems of noosociogenesis comprehension.
У монографії розкривається суспільне життя як цілісний процес функціонування та розвитку розумної живої речовини, що відбувається в
організменій формі. Аналізуються світоглядний підхід, ідеологія осягнення та якість методологічного інструментарію, за допомогою якого вивчається суспільне життя, оригінально пояснюються причини, шо викликали патологію у сімействі соціальних організмів неолітичного походження. У процесі теоретичного аналізу ноомен соціального організму розкривається як діалектичне протиріччя між особистістю та суспільством, ґрунтовно висвітлюються механізм взаємодії суб’єктивного та об’єктивного
інгредієнтів соціальної цілісності, підходи до вивчення морфології польової форми життя, функціонування, саморегуляції та розвитку соціального організму тощо. Системно аналізується соціальний організм країни, подається його евристична модель, пропонуються моделі видових та
найпростіших соціальних організмів. Монографія розрахована на дослідників соціальних процесів,
викладачів вузів, аспірантів, студентів, а також на тих, хто займається проблемами осягнення ноосоціогенезу.
 
Language en
 
Publisher University Book
 
Subject ноомен
соціальні процеси
ноосоціогенез
соціологія
nooman
social processes
sociology
noosociogenez
316.3(=111)
 
Title A Nooman of the Social Organism
 
Type Book