Запис Детальніше

Механизм смыслогенеза личности в онтогенезе : морфогенетический и онтологический контекст

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Механизм смыслогенеза личности в онтогенезе : морфогенетический и онтологический контекст
 
Creator Колесникова, Ирина Евгеньевна
 
Subject філософія
316.273(042.3)
 
Description Монографія присвячена дослідженню закономірностей розвитку особистості в умовах становлення інформаційного суспільства. Встановлено, що духовний розвиток людини відбувається на основі зв'язку зі смисловим универсумом, обумовленого онтологічним актом виникнення в структурі особистості смислової сфери – особливого функціонального органу, що транслює смисловий континуум в особистісні смислові структури і відповідні елементи, представляє собою польове утворення і є системою, що самоорганізується завдяки низці послідовних трансформацій її станів, сполучених зі сходженням ієрархією внутрішньоособистісних структур. Обґрунтовано, що смислогенез є внутрішнім механізмом розвитку особистості, подано його етапи. Доведено, що смислогенез завжди має високу стохастичну динаміку. Принциповим є висновок автора про те, що на межах біфуркації розвиток смислогенезу припускає ряд альтернативних сценаріїв, серед яких особистісний є лише одним з можливих його напрямків. З цих позіций обґрунтовано, що подолання кризових явищ і вихід на більш високий рівень суспільного розвитку в умовах становлення інформаційного суспільства України вимагає підвищення рівня духовного розвитку (смислогенезу) людей на основі усвідомлення і прийняття нових уявлень про дуальність Всесвіту, оновлення світоглядної культури особистості, розуміння взаємозв'язку між її внутрішнім станом і зовнішнім світом, раціонального та ірраціонального.
The thesis is devoted to research of objective laws of development of personality in the conditions of formation of the information society. It was ascertained that the spiritual development of man takes place on the basis of connection with the semantic continuity, made by ontogenetic act of arising of a particular functional organ in the personal structure which interprets the semantic continuity into personal semantic structures and corresponding elements. It is the field structure and is the self-organized system which due to the row of successive transformations and states conjugated with the hierarchic intrapersonal structures scaling. It is substantiated that semantic genesis is the inner mechanism of the personal development, the inner core which regulates the inner world of the person as well as the outer world with which the person is connected. Its stages are shown. It was ascertained
that the semantic continuity is always characterized by high stochastic dynamics. It is a matter of principle that in bifurcational zones the development of semantic genesis assumes a series of alternative scenarios among which the personal one is one of its many possible versions. Due to that it is substantiated that the overcoming of crisis phenomena and exit to the higher level of social development in conditions of formation of information society in Ukraine demands rising people’s spiritual development (semantic genesis) on the basis of awareness and acception of new notions about the Universe duality, updating ideological culture of the person and understanding the interconnection between the inner state of the person and the outer world, rational and irrarional.
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
 
Date 2011-10-17T13:37:19Z
2011-10-17T13:37:19Z
2011
 
Type Book
 
Identifier Колесникова И. Е. Механизм смыслогенеза личности в онтогенезе: морфогенетический и онтологический контекст : монография / И. Е. Колесникова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 205 с.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/73
 
Language ru