Запис Детальніше

Світоглядна культура особистості: структурно- функціональний аналіз

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Хайрулліна, Ю. О.
 
Date 2011-10-18T12:09:44Z
2011-10-18T12:09:44Z
2011
 
Identifier Хайрулліна Ю. О. Світоглядна культура особистості: структурно- функціональний аналіз : монографія / Ю. О. Хайрулліна ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 235 с.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/handle/123456789/74
 
Description У дослідженні запропоновано концепцію світоглядної культури особистості, що топологічно належить свідомості людини, позначає організаційні рівні, подає морфологічний устрій і наділяє її низкою оригінальних властивостей щодо світорозуміння і самовизначення людини у соціальному світі на основі отримання і переробки смислів як з підвалин Фізичного Всесвіту або психосфери, так і з глибин Семантичного Всесвіту або ноосфери, має властивість створювати й утримувати власне смислове поле. Визначено наукові підходи та методологічну базу щодо дослідження параметричних характеристик явища, проаналізовано його природу, сутність, зміст, форми буття, елементну базу, структуру та рівні, досліджено морфологію механізму збудження, продукти смислового і культурологічного простору смислової сфери особистості, виділено її механізми та функції, обґрунтовано критерій якості її сформованості, проведена перевірка стану та зрілості світоглядної культури особистості в умовах українського суспільства.
The study proposed the concept of ideological culture of a personality, that topologically belongs to human consciousness, indicates the organizational levels, presents morphological structure and gives it a number of original features on outlook and self-determination of a human in the social world on the basis of obtaining and processing of meanings from the physical foundations of the universe or psychosphere as well as from the depths of Semantic Universe or noosphere, has the ability to create and maintain their own semantic field. The study defined scientific approaches and methodological framework for studying of the parametric characteristics of the phenomenon, analyzed its nature, essence, contents, forms of entity, element base, structure and levels, studied morphological mechanism of excitation, products of semantic and cultural field of a sense sphere of personality, highlighted its mechanisms and functions, substantiated criteria and indicators of maturity of an ideological culture of a personality and conducted verification in the conditions of Ukrainian society.
 
Language uk
 
Publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
 
Subject культура
особистість
філософія
психосфера
culture
personality
140.8
 
Title Світоглядна культура особистості: структурно- функціональний аналіз
 
Type Book