Запис Детальніше

Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика
 
Creator Адах, Наталія Арсенівна
 
Subject неологія
авторські лексичні новотвори
інновація
неолексема
тематична група
лексико-семантична група
сема
слова-символи
кольороназви
neology
author lexical new formations
innovation
neoleksemа
thematic group
lexico-semantical group
semа
words-symbols
color designation
811.161.2’373:821.161.2-1
 
Description Проведено комплексний аналіз понад 1 300 одиниць оказіональної лексичної номінації, зафіксованих у поетичному лексиконі В. Барки. Уперше досліджено семантику та текстове призначення авторських новотворів як характерних ознак ідіостилю поета - одного з найпродуктивніших українських експериментаторів у галузі індивідуально-авторського словотвору. Визначено специфіку лексичних інновацій В. Барки. Досліджено ключові поняття та слова-символи у поетичній картині світу поета. Розкрито прагматичний потенціал новотворів, проаналізовано його вплив на створення та розуміння значень інновацій. Висвітлено номінативну, стилістичну, експресивну та текстотвірні функції новотворів. Проаналізовано основні здобутки української письменницької лексикографії XX - XXI ст. Уперше з використанням методів математичної статистики виявлено основні тенденції у словотворчій практиці В. Барки. Розроблено теоретичні засади укладання різножанрових словників авторських лексичних новотворів поета.
The complex analysis of author lexical new formations (over 1300 units), fixed in the poetry of Vasyl Barka was carried out in dissertation. The semantic peculiarities of new wordformations of different parts of language were analysed. Numerous thematic groups of innovations were selected. Key conceptions and words-symbols were studied in the poetic picture of the world of V.Barka. Pragmatic potential of new formations was determined, its influence on creation and understanding of value of innovations. Stylistic, expressive and textforming functions of new formations were described. Main achievements of Ukrainian writer lexicography of XX-XXI century were analysed, principles of creation of dictionary of new formations were described and fragments of dictionaries of different types of innovations V.Barka were introduced
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Date 2011-10-25T16:37:24Z
2011-10-25T16:37:24Z
2009
 
Type Other
 
Identifier Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.А. Адах; наук. кер. Г. М. Вокальчук ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/76