Запис Детальніше

Вивчення властивостей твердих тіл у загальноосвітніх навчальних закладах на основі інтегративно-предметного підходу

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Хитрук, Валентин Іванович
 
Date 2011-10-25T19:31:12Z
2011-10-25T19:31:12Z
2009
 
Identifier Вивчення властивостей твердих тіл у загальноосвітніх навчальних закладах на основі інтегративно-предметного підходу: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.І. Хитрук; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/80
 
Description Досліджено питання вивчення властивостей твердих тіл учнями загальноосвітніх навчальних закладів за умов упровадження нового змісту та структури загальної середньої (зокрема фізичної) освіти. На підставі дидактичного аналізу навчального матеріалу з фізики та інших природничо-наукових дисциплін і трудового навчання виявлено шляхи, засоби та форми інтеграції змісту навчання стосовно властивостей твердих тіл на всіх етапах організації навчального процесу на базі внутрішньо-, міжпредметної та міжгалузевої взаємодії. Розроблено методичну систему вивчення властивостей твердих тіл, яка передбачає створення "зони найближчого розвитку" знань з використанням методу навчальних проектів і сучасних інформаційно-освітніх технологій. Доведено необхідність цілеспрямованої методичної підготовки вчителя до роботи за умов інтегративно-предметного навчання.
The dissertation deals with the issues of studying of solids properties by secondary school pupils under conditions of introducing new contents and structure of general secondary education (including physical one). The ways, means and forms of integration of the content of studying solids properties are determined on the basis of didactic analysis of the material to be studied on physics and other sciences and labour training. The methods of formation of pupils’ integrated knowledge about studying the properties of solids at all stages of training on the basis of insubject, intersubject and interbranges relationship have been substantiated.
The developed methodical system of solids properties studying presupposes creation of “the zone of the nearest development” of knowledge by means of introducing the method of educational projects and modern information-educational technologies. The necessity of purposeful methodical training of a teacher for work under conditions of subject integrated teaching has been proved.
The results of the research are experimentally proved in the physics teaching process in secondary education establishments.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject інтегративно-предметний підхід
властивості твердих тіл
внутрішньопредметна, міжпредметна і міжгалузевоосвітня взаємодія
зона найближчого розвитку знань
навчальні проекти
інформаційно-освітні технології
the subject integrated approach
properties of solids
properties of solids
insubject, intersubject and interbranches educational relationship
the zone of the nearest knowledge development
educational projects
information educational technologies
372.853:53
 
Title Вивчення властивостей твердих тіл у загальноосвітніх навчальних закладах на основі інтегративно-предметного підходу
 
Type Other