Запис Детальніше

Диференційоване формування прийомів евристичної діяльності старшокласників на уроках стереометрії

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Сморжевський, Юрій Людвігович
 
Date 2011-10-26T10:52:37Z
2011-10-26T10:52:37Z
2009
 
Identifier Диференційоване формування прийомів евристичної діяльності старшокласників на уроках стереометрії: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю.Л. Сморжевський; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/88
 
Description Обгрунтовано методику диференційованого формування прийомів евристичної діяльності старшокласників на уроках стереометрії. Проаналізовано різні підходи щодо тлумачення евристики як спеціальної галузі знань, розкрито зміст процесу організації управління евристичною діяльністю учнів. Розроблено психолого-методичні засади поетапного формування евристичних прийомів і принципи відбору системи вправ, диференційованих за складністю. Обгрунтовано методичні умови організації й управління евристичною діяльністю учнів. Наведено характеристику та визначено особливості застосування загальних і спеціальних прийомів евристичної діяльності. Висвітлено методичні аспекти використання педагогічного програмного засобу GRAN-3D для диференційованого формування прийомів евристичної діяльності старшокласників на уроках стереометрії. Доведено, що запропонована методична система забезпечує ефективне диференційоване формування прийомів евристичної діяльності старшокласників у процесі вивчення стереометрії.
In dissertation scientifically grounded method of the differentiated forming of receptions of heuristic activity of senior pupils on the lessons of stereometry, which includes a purpose, maintenance, organizational forms, methods, facilities, and takes into account selected semantically methodical lines of placing of material.
It is developed psychology-methodical principles of the stage-by-stage forming of heuristic receptions, principles of selection of the system of exercises, differentiated after complication, the methodical terms of organization and management of students heuristic activity are found out.
The methodical aspects of the use of pedagogical programmatic mean of GRAN-3D are exposed for the differentiated forming of receptions of heuristic activity of senior pupils on the lessons of stereometry.
Developed the methodical system provides the effective differentiated forming of receptions of heuristic activity of senior pupils at the study of stereometry; can be drawn on research results the teachers of mathematics of general educational establishments, authors of textbooks, at the selection of task material, in lectures for teachers and future teachers of mathematics.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject евристика
евристична діяльність
прийоми евристичної діяльності
диференціація
рівневе навчання
особистісно орієнтоване навчання
диференційоване формування прийомів
heuristic
heuristic activity
receptions of heuristic activity
differentiation
level studies
person focused training
differentiated formation of reception
373.5.016:51(043)
 
Title Диференційоване формування прийомів евристичної діяльності старшокласників на уроках стереометрії
 
Type Other