Запис Детальніше

Діяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережної України в кінці XIX - на початку XX ст.

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Кривобок, Олександр Павлович
 
Date 2011-10-26T18:09:48Z
2011-10-26T18:09:48Z
2009
 
Identifier Діяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережної України в кінці XIX - на початку XX ст.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.П. Кривобок; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/89
 
Description Комплексно проаналізовано особливості діяльності місцевих відділів загальноросійських, українських і єврейських політичних партій на півночі Лівобережної України. Грунтуючись на архівних і опублікованих джерелах, результатах аналізу історіографічної літератури, висвітлено роль зазначених політичних сил у суспільному житті регіону. З'ясовано основні особливості інформаційно-пропагандистської роботи даних сил серед населення. Увагу приділено питанням взаємодії партій з населенням, владою, а також участі у виборах. Проаналізовано становлення та розбудову організаційно-територіальної структури певних політичних партій. Розкрито ставлення місцевих партійних організацій до українського питання. З'ясовано особливості розвитку діяльності політичних партій на межі XIX - XX ст., у роки Першої російської революції 1905 - 1907 рр., столипінської реакції.
The thesis is dedicated to complex analysis of activity specification of the russion, ukrainian and jewish political local organizations on the north of the Left bank of Ukraine. The research lights up the role of the noted political forces in region public life on base of analysis of archived and published sources, historiografic literature. The main characteristics of political force’s information and propaganda work among the public are found out. Much attention is devoted to the interaction of the parties with population, the power, other parties and parties’ participation in the elections. The forming and building of the organized territorial structure of separate political parties are analyzed. The treating ukrainian question by the local political organizations is revealed. The regional peculiarities of the development of political parties’ activity in the periods of XIX-XX cent., Russian Revolution the First 1905-1907, Stolypin’s reaction are found out.
 
Language uk
 
Publisher Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
 
Subject політичні партії
місцеві партійні організації
північ Лівобережної України
Перша російська революція 1905-1907 рр
столипінська реакція
українське питання
political party
local political organizations
the north of the Left bank of Ukraine
Russian Revolution the First 1905-1907
Stolypin’s reaction
ukrainian question
94(477)”18/19”: 32(043)
 
Title Діяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережної України в кінці XIX - на початку XX ст.
 
Type Other