Запис Детальніше

Екологічна парадигма у формуванні світоглядно-моральних цінностей студентів

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Ярчук, Геннадій Васильович
 
Date 2011-10-26T18:33:44Z
2011-10-26T18:33:44Z
2009
 
Identifier Екологічна парадигма у формуванні світоглядно-моральних цінностей студентів: автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.10 / Геннадій Васильович Ярчук; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 16 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/91
 
Description Дисертація присвячена дослідженню екологічної парадигми, в ході якого здійснено аналіз сучасного стану та особливостей формування екологічної культури студентської молоді в Україні в період становлення ринкових відносин. В дисертації виявлено, що найбільш продуктивними й евристичними є підходи, що базуються на діяльнісній платформі наукового пізнання. Саме вони дозволяють виокремити поняття екологічної культури, з одного боку, як сукупність природо-, соціо- і культурозберігаючих дій та технологій, що забезпечують стійку рівновагу в системі “людина-довкілля”, реалізацію людського підходу до здійснення всіх видів людської діяльності; з іншого – усвідомити її як теоретичну галузь знань про місце людини в біосфері як істоти, засобами діяльності якої урівноважується життєдіяльність біосфери. Автором доведено, що у ціннісному значенні “екологічна культура” займає провідне місце в структурі соціокультурних орієнтацій сучасної студентської молоді, яка прагне підпорядкувати її формуванню всі наявні та перспективні можливості навчально-виховного процесу та позанавчальних технологій.
Thesis presents an analysis of the contemporary state and peculiarities of formation of a student-youth’s ecological culture at the time of market relation development in Ukraine. It is shown that the most productive and heuristic are approaches grounded on activity platform of scientific cognition. They, in particular, allow distinguishing the notion of “ecological culture” as an aggregate of naturally-, socio-, and culturally- keeping actions and technologies, which provide a firm balance in the “man-environment” system, realization of the human-being approach to the conduction of various human-being activities from one side, and from the other – allow comprehending its theoretical sphere of knowledge about the place of the human-being in biosphere as a creature, an activity of which creates the balance in a biosphere vitality. The author proved that in the value meaning “ecological culture” takes the leading role in the structure of socio-cultural orientations of the modern student-youth wishing to subordinate to their formation all the existing and perspective possibilities of the educational process and extracurricular technologies.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject екологічна культура
системна трансформація
екологозабезпечуючі технології
студентське середовище
ecological culture
systemic transformation
ecologically-keeping technologies
student environment
37.504
 
Title Екологічна парадигма у формуванні світоглядно-моральних цінностей студентів
 
Type Other