Запис Детальніше

Етнокультурні цивілізації в контексті саморозгортання загальноцивілізаційного процесу: філософсько-історичний аспект

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Харченко, Сергій Петрович
 
Date 2011-10-26T19:40:46Z
2011-10-26T19:40:46Z
2009
 
Identifier Етнокультурні цивілізації в контексті саморозгортання загальноцивілізаційного процесу: філософсько-історичний аспект: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / С.П. Харченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/93
 
Description Введено науковий термін "етнокультурна цивілізація". З застосуванням філософсько-історичного, культурно-історичного та соціокультурного підходів визначено й обгрунтовано місце етнокультурних цивілізацій у контексті становлення глобального світу. Розкрито зміст термінів "етнічна культура", "загальноцивілізаційний процес". Установлено, що зміст термінів "етнічна культура", "етнокультурна цивілізація" та "загальноцивілізаційний процес" корелюють як одиничне ("етнічна культура"), особливе ("етнокультурна цивілізація") та загальне ("загальноцивілізаційний процес"). Проведено філософсько-історичну реконструкцію становлення етнокультурних цивілізацій. Обгрунтовано, що сучасні вектори загальноцивілізаційного розвитку "Схід - Захід" і "Південь - Північ" складають діалектичну єдність, у межах якої відбуваються міжкультурні та міжцивілізаційні діалоги та полілоги.
The dissertation dedicates to the research of the analysis of ethnocultural civilizations in the context of general civilization processes. It the research the new scientific term «ethnocultural civilization» is introduced. Also, on the basis of philosophic-historical, cultural-historical and sociocultural approaches in the context of global world development the place of ethnocultural civilizations is defined and grounded.
As a result of the research the main terms «ethnic culture», «general civilization process» are defined. It is determined that the contents of the terms «ethnic culture», «ethnocultural civilization», «general civilization process» correlates as singular («ethnic culture»), peculiar («ethnocultural civilizations») and general («general civilization process»). The philosophic-historical reconstruction of ethnocultural civilizations development is carried out. It is grounded that modern vectors of general civilization development «East-West» and «South-North» form the dialectical unity where intercultural and intercivilizational dialogues and polilogues take place.
 
Language uk
 
Publisher Поліграфічно-видавничий центр «Імекс-ЛТД» м. Кіровоград
 
Subject етнокультурна цивілізація
етнічна культура
загальноцивілізаційний процес
вектор загальноцивілізаційного розвитку
міжкультурні діалоги
міжцивілізаційні діалоги
ethnocultural civilization
general civilization process
ethnic culture
vectors of general civilization development
intercultural dialogues
intercivilizational dialogues and polilogues
1: 316.722 + 930.1
 
Title Етнокультурні цивілізації в контексті саморозгортання загальноцивілізаційного процесу: філософсько-історичний аспект
 
Type Other