Запис Детальніше

Ідейно-політична діяльність В.Липинського в контексті формування політичної культури сучасного українського суспільства

ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Самойленко, Оксана Полікарпівна
 
Date 2011-10-27T18:17:39Z
2011-10-27T18:17:39Z
2009
 
Identifier Ідейно-політична діяльність В.Липинського в контексті формування політичної культури сучасного українського суспільства: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / О.П. Самойленко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 18 с. — укp.
http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/95
 
Description Наведено результати дослідження ідейно-теоретичної спадщини та суспільно-політичної діяльності В. Липинського у контексті становлення світової політичної думки (від античних мислителів до сучасних дослідників політичної сфери суспільства) й особливостей становлення сучасної української державності та політичної культури українського суспільства. В історико-політичному та теоретико-методологічному аспектах вивчено базові категорії політології, а саме: держави, громадянського суспільства, нації, політичного режиму, форми державного устрою, політичної партії, які розглянуто у контексті ідейно-теоретичних і політико-культурних поглядів засновника державницької школи та фундатора українського консерватизму В. Липинського. Проаналізовано його концепцію класократичної трудової монархії та погляди щодо ролі політичної еліти та релігії у становленні української нації та державності, розглянуто практичну політичну діяльність. На емпіричному рівні досліджено особливості ідейно-політичної структури масової свідомості сучасного українського суспільства.
The thesis presents the results of the research of V.Lypynskyy’s ideological and theoretical heritage, his social, political and diplomatic activity in the context of world’s political history and peculiarities of modern Ukrainian Statehood and political culture formation.
The dissertation’s research is based on historical and political aspects of the world’s political thought as for fundamental categories such as state, civil society, nation, political regime, political system, political party, which are analyzed in the context of ideological and theoretical views of V.Lypynskyy, the founder of Statehood and Ukrainian version of political conservatism in Ukrainian social and political thought.
The analysis of V. Lypynskyy’s concept of classocratic labour monarchy and his opinion on the role of political elite and religion in Ukrainian nation and state development is made through his own practical political activity; the peculiarities of ideological and political structure of mass consciousness of modern Ukrainian society are analyzed on the empirical level.
 
Language uk
 
Publisher НПУ імені М.П.Драгоманова
 
Subject держава
громадянське суспільство
нація
еліта
політична культура
ідеологія
політична свідомість
класократична трудова монархія
класократія
етнічний і територіальний патріотизм
state
civil society
nation
elite
political culture
ideology
political consciousness
klassokratic labour monarchy
klassokratiya
ethnic and territorial patriotism
32-027.21(075.8)
 
Title Ідейно-політична діяльність В.Липинського в контексті формування політичної культури сучасного українського суспільства
 
Type Other